formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-05-19
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPOST S.A.usługi inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-624Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Malborska130
(ulica)(numer)
+48 12 61 99 820+48 12 61 99 821
(telefon)(fax)
biuro@inpost.plwww.inpost.pl
(e-mail)(www)
6793087624122726260
(NIP)(REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody ze sprzedaży315 824132 68472 17731 707
Koszty operacyjne ogółem300 007120 72668 56228 849
Zysk na działalności operacyjnej16 09911 9583 6792 858
Zysk przed opodatkowaniem(48 650)2 425(11 118)579
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(51 008)(134)(11 657)(32)
Zysk (strata) netto(162 973)8 878(37 245)2 122
Aktywa razem128 675279 29529 08665 539
Aktywa trwałe39 888127 2989 01629 872
Aktywa obrotowe88 787151 99720 06935 667
Suma kapitałów własnych(24 096)138 877(5 447)32 589
Kapitał zakładowy11 55811 5582 6132 712
Suma zobowiązań152 771140 41834 53232 950
Suma zobowiązań długoterminowych8 65710 3731 9572 434
Suma zobowiązań krótkoterminowych144 114130 04532 57530 516
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(6 139)59 663(1 403)14 257
Środki pieniężne netto (wydane)/ wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną(7 686)677(1 757)162
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej(7 528)(43 903)(1 720)(10 491)
Liczba akcji (w szt)11 558 00011 558 00011 558 00011 558 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą(14,10)0,77(3,22)0,18

Dane finansowe w euro za prezentowane lata zostały przeliczone według następujących zasad:Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg. kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wyniósł: 4,3757, a za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wyniósł: 4,1847.Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg. średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.12.2016 roku, który wyniósł: 4,424, a na 31.12.2015 roku, który wyniósł: 4,2615.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 14/2017z dnia2017-05-19o treści:

Zarząd spółki InPost SA z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym opublikuje jednostkowy raport roczny Emitenta za 2016 rok oraz skonsolidowany raport roczny Grupy InPost za 2016 rok („Raporty”) uzupełnione o opinie niezależnego biegłego rewidenta. Raporty zawierały będą odpowiednio: - jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy InPost, - sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta, - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy InPost
o niezmienionych treściach, opublikowanych w dniu 25 kwietnia 2017 roku oraz - opinie niezależnego biegłego rewidenta dla Emitenta i Grupy InPost.pl. Podstawa prawna: § 91 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 2016.pdfSprawozdanie zarządu z działalności InPost S.A. w roku 2016 wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INPOST SA.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe InPost S.A. za okres 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.
InPost_op&rap_podpisane.pdfOpinia i raport biegłych rewidentów.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-19Rafał BrzoskaPrezes Zarządu
2017-05-19Sebastian AniołWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-19Małgorzata SzcześniakGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:INPOST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPOST S.A.
Adres:Malborska 130, 30-624 Kraków
Telefon:+48 12 61 99 820
Fax:+48 12 61 99 821
Email:biuro@inpost.pl
www:www.inpost.pl
NIP:6793087624
REGON:122726260

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d