pixelg
SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-10
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
REWIT Ksiegowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO:
Przychody netto ze sprzedaży 83 104 106 533 19 381 25 129
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 24 674 31 650 5 754 7 466
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 571 15 533 2 232 3 664
Zysk (strata) brutto 7 728 14 902 1 802 3 515
Zysk (strata) netto 6 098 12 058 1 422 2 844
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 2 781 1 039 649 245
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,0828 0,2752 0,0193 0,0649
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 808 15 110 3 687 3 564
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 787) (2 182) (1 116) (515)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 932) (13 547) (2 316) (3 195)
Przepływy pieniężne netto 1 089 (619) 254 (146)
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem 626 692 543 855 147 388 126 478
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 336 232 248 193 79 076 57 719
Rezerwy na zobowiązania 7 041 9 214 1 656 2 143
Zobowiązania długoterminowe 62 098 62 536 14 604 14 543
Zobowiązania krótkoterminowe 267 093 176 443 62 816 41 033
Kapitał własny 290 460 295 662 68 311 68 758
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 21 355 16 144 5 022 3 754
Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję7,25427,38421,70611,7172
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:
Przychody netto ze sprzedaży 17 882 58 339 4 170 13 761
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 979 18 015 1 161 4 249
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 855)10 107 (666)2 384
Zysk (strata) brutto (1 355)10 952 (316)2 583
Zysk (strata) netto (863)9 025 (201)2 129
Zysk (strata) na jedną akcję (0,0215)0,2254 (0,0050)0,0532
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 887)11 930 (906)2 814
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 580 279 368 66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 485)(16 690) (1 279)(3 937)
Przepływy pieniężne netto (7 792)(4 481) (1 817)(1 057)
30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Aktywa razem 508 525 436 423 119 597 101 494
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 247 825 164 851 58 284 38 337
Rezerwy na zobowiązania 3 963 5 923 932 1 377
Zobowiązania długoterminowe 36 648 35 050 8 619 8 151
Zobowiązania krótkoterminowe 207 214 123 878 48 733 28 809
Kapitał własny 260 700 271 572 61 312 63 156
Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję 6,51106,78251,53131,5773

Powyższe dane finansowe za lata 2019 i 2018 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 30 czerwca 2019 r. - 4,2520 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2018 r. - 4,3000 PLN / EUR);- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 r. - 4,2880 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku - 4,2395 PLN / EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF GK INPRO SA 30.06.2019.pdfGK INPRO SA skonsolidowany raport półroczny 2019
Raport z przeglądu SSF Grupa Inpro SA 30.06.2019.pdfRaport z przeglądu SSF 30.06.2019 r.
Raport z przeglądu JSF Inpro SA 30.06.2019.pdfRaport z przeglądu JSF 30.06.2019 r.
Oświadczenie Zarzadu audytor.pdfOświadczenie Zarządu - wybór audytora
Oświadczenie Zarzadu przepisy.pdfOświadczenie Zarządu - zgodność z MSR
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-10Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2019-09-10Elżbieta MarksProkurent


Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR