pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-21 - INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (INPRO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki INPRO SPÓŁKA AKCYJNA (INPRO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-21
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży 131 432 151 278 30 505 35 566
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 40 884 47 694 9 489 11 213
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 699 24 443 4 340 5 747
Zysk (strata) brutto 16 046 22 961 3 724 5 398
Zysk (strata) netto 12 785 18 537 2 967 4 358
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 3 232 1 519 750 357
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,2386 0,4250 0,0554 0,0999
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 894 15 276 7 635 3 591
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 399) (3 889) (1 485) (914)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 966) (12 301) (6 491) (2 892)
Przepływy pieniężne netto (1 471) (914) (341) (215)
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 646 602 543 855 147 842 126 478
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 349 455 248 193 79 901 57 719
Rezerwy na zobowiązania 7 887 9 214 1 803 2 143
Zobowiązania długoterminowe 59 136 62 536 13 521 14 543
Zobowiązania krótkoterminowe 282 432 176 443 64 576 41 033
Kapitał własny 297 147 295 662 67 941 68 758
- w tym przypadający na akcjonariuszom niekontrolującym 21 806 16 144 4 986 3 754
Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję7,42137,38421,69681,7172
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży 44 029 79 515 10 219 18 694
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 372 24 867 2 871 5 846
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 934 13 234 217 3 111
Zysk (strata) brutto 2 006 13 870 466 3 261
Zysk (strata) netto 1 825 11 356 424 2 670
Zysk (strata) na jedną akcję 0,0456 0,2836 0,0106 0,0667
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 354 9 557 1 475 2 247
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 254 124 755 29
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 413) (15 908) (4 042) (3 740)
Przepływy pieniężne netto (7 805) (6 228) (1 812) (1 464)
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 512 995 436 423 117 294 101 494
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 249 607 164 851 57 071 38 337
Rezerwy na zobowiązania 5 011 5 923 1 146 1 377
Zobowiązania długoterminowe 34 431 35 050 7 872 8 151
Zobowiązania krótkoterminowe 210 165 123 878 48 053 28 809
Kapitał własny 263 388 271 572 60 222 63 156
Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję 6,57816,78251,50411,5773

Powyższe dane finansowe za lata 2019 i 2018 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 30 września 2019 r. - 4,3736 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2018 r. - 4,3000 PLN / EUR).- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku - 4,3086 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN / EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF GK INPRO SA 30.09.2019.pdfGK INPRO SA - skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe 30.09.2019 rok
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2019-11-21Elżbieta MarksProkurent


Nazwa jednostki:INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INPRO S.A.
Adres:Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk
Telefon:58 34 00 370
Fax:58 554 14 41
Email:sekretariat@inpro.com.pl
www:www.inpro.com.pl
NIP:589-000-85-40
REGON:008141071

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Inpro SA
INPRO
2020-09-14 zmiany w zarządzie i odwołanie prokurentów
2020-09-10 SA - PSr
2020-09-09 pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór przewodniczącego Komitetu Audytu
2020-09-08 rejestracja zmiany statutu
2020-08-13 podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA
2020-08-03 dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości
2020-07-09 ukonstytuowanie RN
2020-07-03 wyniki Q2.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy