formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-05-19
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-624Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Malborska130
(ulica)(numer)
(0 12) 619 98 00(0 12) 619 98 01
(telefon)(fax)
biuro@integer.plwww.integer.pl
(e-mail)(www)
6782881784356590980
(NIP)(REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2016201520162015

Przychody ze sprzedaży159 760160 73336 51138 419

Zysk/ strata z działalności operacyjnej(24 737)23 009(5 653)5 498

Zysk/ strata przed opodatkowaniem(215 901)7 940(49 341)1 897

Zysk/ strata z działalności kontynuowanej(222 947)-(50 951)-

Zysk/ strata z działalności zaniechanej(39 000)-(8 913)-

Zysk/ strata dla Akcjonariuszy podmiotu dominującego(261 947)12 645(59 864)3 022

Przepływy z działalności operacyjnej349 08750 52079 77912 073

Przepływy z działalności inwestycyjnej (101 533)(68 841)(23 204)(16 451)

Przepływy z działalności finansowej7 176(13 220)1 640(3 159)

Aktywa razem597 602837 031135 082196 417

Zobowiązania długoterminowe48 515126 32310 96629 643

Zobowiązania krótkoterminowe248 865148 53956 25334 856

Suma kapitałów własnych300 222562 16967 862131 918

Kapitał podstawowy7 7647 7641 7551 822

Liczba akcji w okresie7 764 2177 764 2177 764 2177 764 217

Strata na 1 akcję z działalności kontynuowanej przypadająca Akcjonariuszom podmiotu dominujacego(28,71)-(6,56)-

Strata na 1 akcję z działalności zaniechanej (5,02)-(1,15)-

Zysk/ strata dla Akcjonariuszy podmiotu dominującego(33,74)1,63(7,71)0,39

Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres:od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wyniósł: 4,3757 eurood 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wyniósł 4,1847 euroPozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2016 roku, który wyniósł: 4,4240 euro i na 31.12.2015 roku, który wyniósł: 4,2615 euro.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTUSkorygowany raportem bieżącym nr 34/2017
z dnia2017-05-19o treści:


Zarząd spółki Integer.pl SA z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2017 z dnia25 kwietnia 2017 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym opublikuje jednostkowy raport roczny Emitenta za 2016 rok oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Integer.pl za 2016 rok („Raporty”) uzupełnione o opinie niezależnego biegłego rewidenta. Raporty zawierały będą odpowiednio: - jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Integer.pl - sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta, - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Integer.pl,
o niezmienionych treściach, opublikowanych w dniu 25 kwietnia 2017 roku oraz - opinie niezależnego biegłego rewidenta dla Emitenta i Grupy Integer.pl. Podstawa prawna: § 91 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy


PlikOpis

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Integer_1.pl S.A. za 2016 rok.pdfSprawozdanie finansowe spółki Integer.pl SA za 2016 rok.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Integer_1.pl SA za 2016 rok.pdfSprawozdanie z działalności spółki Integer.pl SA za 2016 rok.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu Korporacyjnego przez Integer_1.pl SA za 2016 rok.pdfOświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego przez Integer.pl SA za 2016 rok.

Integer_op&rap_podpisane.pdfOpinia i raport biegłych rewidentów.PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2017-05-19Rafał BrzoskaPrezes Zarządu


2017-05-19Krzysztof KołpaWiceprezes Zarządu


2017-05-19Marcin PulchnyWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2017-05-19Małgorzata SzcześniakGłówny Ksiegowy

Nazwa jednostki:INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INTEGER.PL S.A.
Adres:Malborska 130, 30-624 Kraków
Telefon:(0 12) 619 98 00
Fax:(0 12) 619 98 01
Email:biuro@integer.pl
www:www.integer.pl
NIP:6782881784
REGON:356590980

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d