pixelg
akcje w posiadaniu Wiesława Kaprala - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

akcje w posiadaniu Wiesława Kaprala

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr44/2019

Data sporządzenia: 2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., dalej Ustawa o Ofercie ), Zarząd INTROL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 grudnia 2019 r. otrzymał od Akcjonariusza INTROL S.A., Pana Wiesława Kaprala zawiadomienie poniższej treści:
Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., dalej Ustawa o Ofercie ), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału z 40,28% do 42,07% w ogólnej liczby głosów tj. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Ww. zmiana nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji INTROL S.A., przeprowadzonych przez WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000562154, poza systemem obrotu w okresie czerwiec 2019 r. grudzień 2019 r. od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Jestem podmiotem dominującym w stosunku do WEKA Investments Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu tej spółki.

a. 21 czerwca 2019 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała transakcji zakupu 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od Svanser Sp. z o.o., po średnim kursie 2,98 PLN za każdą akcję,
b. 20 listopada 2019 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała transakcji zakupu 200 000 akcji zwykłych imiennych serii C od Svanser Sp. z o.o., po średnim kursie 2,60 PLN za każdą akcję,
c. 3 grudnia 2019 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała transakcji zakupu 120 000 akcji zwykłych imiennych serii A od Svanser Sp. z o.o., po średnim kursie 2,50 PLN za każdą akcję.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji zakupu:

- posiadałem bezpośrednio 440 177 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 1,68% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 440 177 głosów, dających 1,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
- posiadałem pośrednio (przez WEKA Investments Sp. z o.o.) 10 088 020 akcji zwykłych, co stanowiło 38,59% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., uprawniających do 10 088 020 głosów, dających 38,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji zakupu posiadałem zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 10 528 197 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 40,28% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 10 528 197 głosów, dających 40,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po przeprowadzeniu ww. transakcji zakupu:

- posiadam bezpośrednio 440 177 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 1,68% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 440 177 głosów, dających 1,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
- posiadam pośrednio (przez WEKA Investments Sp. z o.o.) 10 558 020 akcji zwykłych, co stanowi 40,39% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., uprawniających do 10 558 020 głosów, dających 40,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Po przeprowadzeniu ww. transakcji zakupu posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 10 998 197 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 42,07% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 10 998 197 głosów, dających 42,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego powiadomienia, posiadające akcje INTROL S.A.

Oprócz ww. podmiotu nie posiadam innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie dotyczy

6) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy

7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Po przeprowadzeniu ww. transakcji zakupu posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 10 998 197 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 42,07% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 10 998 197 głosów, dających 42,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
Z poważaniem, Wiesław Kapral"

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-06Józef BodzionyPrezes Zarządu
2019-12-06Dariusz BigajWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INTROL S.A.
Adres:T.Kościuszki 112, 40-519 Katowice
Telefon:032 7890022
Fax:032 7890175
Email:introlsa@introl.pl
www:www.introlsa.pl
NIP:6340030925
REGON:272043375

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR