pixelg
WZ - projekty uchwał - 2019-12-09 - INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA (INVISTA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - projekty uchwał - komunikat spółki INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA (INVISTA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr57/2019
Data sporządzenia:2019-12-09
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Invista SA (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz załączników, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 r.
Ponadto Emitent przekazuje informacje nt. zmiany § 3 ust. 1 oraz § 3a Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest w ramach planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku.
Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.677.194,60 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 13.161.991 (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda;
b) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda.
Proponowane brzmienie nowego § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.677.195,20 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 12.577.194,60 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote, 60/100 zł) i dzieli się na:------------------------------------------------------------
a)13.161.991 (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda;------------
b)1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda.-----------------------
c)nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda.
Dotychczasowe brzmienie § 3a Statutu Spółki:
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.899.998,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9.833.330 (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela ( Kapitał Docelowy ), na następujących zasadach:
a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2017 r;
b. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne;
c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej;
d. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy);
e. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
f. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
g. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
h. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
iv) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
Proponowane brzmienie nowego § 3a Statutu Spółki:
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.899.998,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9.833.330 (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela ( Kapitał Docelowy ), o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, na następujących zasadach:
a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a Statutu, zostało udzielone na okres do dnia 7 stycznia 2023 r;
b. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą zostać zaoferowane w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej,
c. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub, za zgodą Rady Nadzorczej, za wkłady niepieniężne;
d. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej;
e. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy);
f. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
g. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
h. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
i. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
iv) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
2. Postanowienia niniejszego § 3a, dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z niniejszego upoważnienia.
Załączniki
PlikOpis
07 01 2020_NWZ INVISTA.pdfProjekty uchwał
Opinia INVISTA SA.pdfOpinia Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-09Michał GabrylewiczPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INVISTA S.A.
Adres:Emilii Plater 14 lok. 13, 00-669 Warszawa
Telefon:22 127 54 22
Fax:22 121 12 04
Email:invista@invista.com.pl
www:www.invista.com.pl
NIP:526-24-83-290
REGON:016448159

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Invista SA
INVISTA
2020-08-05 WZ - projekty uchwał
2020-08-05 WZ - projekty uchwał
2020-08-05 WZ - zwołanie walnego
2020-08-04 SA - Q1
2020-08-04 SA - R
2020-07-31 termin publikacji SA-R i SA-Q1
2020-07-15 oczekiwanie na wydanie sprawozdania z badania SA-R
2020-06-30 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy