pixelg
SA - QSr3 - 2019-03-26 - IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (IZOBLOK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA (IZOBLOK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2018-05-01 do 2019-01-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-03-26
IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOBLOK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-503Chorzów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kluczborska11
(ulica)(numer)
+48 32 772 57 01+48 32 772 57 00
(telefon)(fax)
info@izoblok.plwww.izoblok.pl
(e-mail)(www)
626-24-91-048276099042
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-05-01 do 2019-01-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-05-01 do 2018-01-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-05-01 do 2019-01-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-05-01 do 2018-01-31
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK
Przychody netto ze sprzedaży 160 004168 83637 18439 236
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 4952 207-347513
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 5163 610817839
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9972 843232661
Zysk (strata) netto 2 0112 141467498
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 39519 3064 5074 487
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 220-10 286-4 002-2 390
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -766-8 945-178-2 079
Przepływy pieniężne netto razem 1 4087632718
Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 0001 267 0001 267 0001 267 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,591,690,370,39
Stan na dzień 31.01.2019Stan na dzień 30.04.2018Stan na dzień 31.01.2019Stan na dzień 30.04.2018
Aktywa/Pasywa razem 208 998216 19748 82951 227
Aktywa trwałe 136 528138 84931 89832 899
Aktywa obrotowe 72 47077 34816 93118 327
Kapitał własny 106 601103 70824 90624 573
Zobowiązania razem 102 397112 48923 92326 654
Zobowiązania długoterminowe 54 69651 65012 77912 238
Zobowiązania krótkoterminowe 47 70060 83911 14414 415
Liczba akcji (tys. szt.) 1 2671 2671 2671 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 84,1481,8519,6619,39
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. 3 kwartały narastająco 01.05.2018 r - 31.01.2019 r.3 kwartały narastająco 01.05.2017 r - 31.01.2018 r.3 kwartały narastająco 01.05.2018 r - 31.01.2019 r.3 kwartały narastająco 01.05.2017 r - 31.01.2018 r.
Przychody netto ze sprzedaży 70 43267 49816 36815 986
Zysk (strata) ze sprzedaży 6 4848 2701 5071 959
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 0728 8551 6432 097
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 6728 2701 0861 959
Zysk (strata) netto 3 6956 5418591 549
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 78012 3492 2732 925
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 711-6 640-3 186-1 573
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 554-4 314826-1 022
Przepływy pieniężne netto razem -3771 394-88330
Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 0001 267 0001 267 0001 267 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,925,160,681,22
Stan na dzień 31.01.2019Stan na dzień 30.04.2018Stan na dzień 31.01.2019Stan na dzień 30.04.2018
Aktywa/Pasywa razem 191 983191 81544 85445 449
Aktywa trwałe 150 255150 44735 10535 648
Aktywa obrotowe 41 72841 3689 7499 802
Kapitał własny 119 870116 44628 00627 591
Zobowiązania razem 72 11475 36916 84817 858
Zobowiązania długoterminowe 37 66335 2598 7998 354
Zobowiązania krótkoterminowe 34 45040 1108 0499 504
Liczba akcji (tys. szt.) 1 2671 2671 2671 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 94,6191,9122,1021,78

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 31.01.2019 r. oraz 30.04.2018 r. Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono w następujący sposób: pozycje dotyczące bilansu przeliczone zostały na wartości euro zgodnie z kursami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 31.01.2019 r. kurs ten wyniósł 4,2802 PLN/EURO na dzień 30.04.2018 kurs wyniósł 4,2204 PLN/EURO. Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały na wartości euro według średniego kursu z każdego okresu, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs ten za okres zakończony 31.01.2019 r. wyniósł 4,3031 PLN/EURO oraz za okres zakończony 31.01.2018 r. wyniósł 4,2223 PLN/EURO

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK IZOBLOK Raport kwartalny skonsolidowany 3Q 2018_2019.pdfGK IZOBLOK Raport kwartalny skonsolidowany 3Q 2018_2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-26Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak


Nazwa jednostki:IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOBLOK S.A.
Adres:Kluczborska 11, 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 772 57 01
Fax:+48 32 772 57 00
Email:info@izoblok.pl
www:www.izoblok.pl
NIP:626-24-91-048
REGON:276099042

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy