SA-Q1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA-Q1

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2018
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
data przekazania: 2018-05-15
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
biuro@izolacja-jarocin.plwww.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)
BILANS

w tys.

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe4 888
4 7564 489

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

16

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe4 736
4 6034 378

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe152
152105

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego152
152105

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe11 558
12 55411 730

Zapasy6 903
6 6666 065

Należności krótkoterminowe4 324
5 0915 364

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek4 324
5 0945 364

Inwestycje krótkoterminowe81
74848

Krótkoterminowe aktywa finansowe81
74848

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne81
74848

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe250
49253

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m16 446
17 31016 219

PASYWA

Kapitał własny10 052
10 4449 111

Kapitał zakładowy798
798798

Kapitał zapasowy8 145
8 1457 696

Kapitał z aktualizacji wyceny300
300300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych1 202

448

Zysk (strata) netto-392
1 202-132

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 394
6 8667 109

Rezerwy na zobowiązania764
764381

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego20
2012

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne648
648356

długoterminowa514
475267

krótkoterminowa134
17389

Pozostałe rezerwy96
9613

długoterminowe

krótkoterminowe96
9613

Zobowiązania długoterminowe3 212
2 5353 758

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek3 212
2 5353 758

Zobowiązania krótkoterminowe2 253
3 4022 970

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek2 165
3 3972 897

Fundusze specjalne88
573

Rozliczenia międzyokresowe165
165


Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe165
165


długoterminowe

krótkoterminowe165
165


P a s y w a r a z e m16 446
17 31016 219
Wartość księgowa10 052
10 4449 110

Liczba akcji (w szt.)3 800 000
3 800 0003 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,65
2,752,40

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 800 000
3 800 0003 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,65
2,752,40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 5533 563832831

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-360-98-84-23

Zysk (strata) brutto-392-132-92-31

Zysk (strata) netto-392-132-92-31

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-958-1 082-224-252

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-231-90-54-21

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5221 120122261

Przepływy pieniężne netto, razem-667-52-156-12

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 44616 2193 9083 844

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 3947 1091 5191 685

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 2133 758763890

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 2522 970535704

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 0519 1102 3892 159

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)798798190189

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,10-0,03-0,02-0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,10-0,03-0,02-0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2,652,400,630,57

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2,652,400,630,57

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.

1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:3 553
3 563


od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów3 534
3 533


Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów19
30


Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:2 900
2 718


jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2 882
2 692


Wartość sprzedanych towarów i materiałów18
26


Zysk (strata) brutto ze sprzedaży653
845


Koszty sprzedaży569
454


Koszty ogólnego zarządu431
499


Zysk (strata) ze sprzedaży-347
-108


Pozostałe przychody operacyjne2
25


Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

13


Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne2
12


Pozostałe koszty operacyjne15
15


Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne15
15


Zysk (strata) z działalności operacyjnej-360
-98


Przychody finansowe

3


Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

3


Koszty finansowe32
37


Odsetki w tym:31
36


dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne1
1


Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto-392
-132


Podatek dochodowy

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto-392
-132

Zysk (strata) netto (zannualizowany)942
709


Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 800 000
3 800 000


Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,10
-0,03


Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 800 000
3 800 000


Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,10
-0,03


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO)10 444
9 2429 242

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych10 444
2429 242

Kapitał zakładowy na początek okresu798
798798

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu798
798798

Kapitał zapasowy na początek okresu8 145
7 6967 696

Zmiany kapitału zapasowego

448


zwiększenia (z tytułu)

448


emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

448


z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu8 145
8 1457 696

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu300
300300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu300
300300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 202
448448

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 202
448448

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)

448

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 202

448

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu1 202

448

Wynik netto-392
1 202-132

zysk netto

strata netto392

132

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )10 052
10 4449 110

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)10 052
10 4449 110

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto-392
-132


Korekty razem-566
-950


Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja100
94


(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)31
36


(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów-237
-296


Zmiana stanu należności767
-635


Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 026
35


Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-201
-184


Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-958
-1 082


Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki231
90


Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych231
90


Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-231
-90


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy584
1 194


Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki584
1 194


Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki62
74


Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego31
38


Odsetki31
36


Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)522
1 120


Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-667
-52


Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-667
-52


zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu748
100


Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:81
48


o ograniczonej możliwości dysponowania88
74


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Informacja dodatkowa I 2018.pdfInformacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2018.pdfPozostałe informacjePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-05-15Piotr WidawskiPrezes zarządu


2018-05-15Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządu

Nazwa jednostki:IZOLACJA-JAROCIN SA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOLACJA
Adres:Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin
Telefon:062 747-04-00
Fax:062 747-04-15
Email:biuro@izolacja-jarocin.pl
www:www.izolacja-jarocin.pl
NIP:6170001616
REGON:250569806

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Izolacja Jarocin SA

IZOLACJA
2018-10-30 SA - Q3
2018-09-30 SA - P
2018-08-09 przyjęcie regulaminu komitetu audytu RN
2018-06-20 powołanie komitetu audytu
2018-06-20 zmiany w RN
2018-06-20 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-06-20 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiany w RN
2018-05-21 Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 19 czerwca 2018 r.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d