pixelg
formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2019kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)za 3 kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres


data przekazania:IZOLACJA-JAROCIN SA(pełna nazwa emitenta)IZOLACJA
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)63-200
Jarocin(kod pocztowy)
(miejscowość)Poznańska
24-26(ulica)
(numer)062 747-04-00
062 747-04-15(telefon)

(fax)biuro@izolacja-jarocin.pl
www.izolacja-jarocin.pl(e-mail)

(www)6170001616
250569806(NIP)

(REGON)


BILANS

w tys.

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe4 9285 0005 0824 921

Wartości niematerialne i prawne, w tym:
3wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe4 7274 7964 8924 781

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe201201190140

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego201201190140

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe13 62114 58413 10615 126

Zapasy5 4006 6247 7615 552

Należności krótkoterminowe7 9607 4174 6929 263

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje krótkoterminowe141339584163

Krótkoterminowe aktywa finansowe141339584163

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne141339584163

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe12020469148

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m18 55019 58518 18820 047

PASYWA

Kapitał własny11 99211 47711 25411 208

Kapitał zakładowy798798798798

Kapitał zapasowy10 15610 1569 3479 347

Kapitał z aktualizacji wyceny300300300300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto738223810764

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 5588 1086 9348 839

Rezerwy na zobowiązania1 0531 064939677

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4848921

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne988988917648

długoterminowa883896801514

krótkoterminowa10592116134

Pozostałe rezerwy1728138

długoterminowe

krótkoterminowe1728138

Zobowiązania długoterminowe2 0052 244767811

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek2 0052 244767811

Zobowiązania krótkoterminowe3 5004 8005 2287 186

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek3 4884 7095 2237 173

Fundusze specjalne1291513

Rozliczenia międzyokresowe


165

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m18 55019 58518 18820 047
Wartość księgowa11 99211 47711 25411 208

Liczba akcji (w szt.)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3,163,022,962,95

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3,163,022,962,95

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 72322 6145 2745 317

Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 0771 098250258

Zysk (strata) brutto987986229232

Zysk (strata) netto738766171180

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej689-828160-195

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9-448-2-105

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 122691-260162

Przepływy pieniężne netto, razem-442-585-103-138

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 55020 0474 2414 693

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 5588 8391 4992 069

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 005811458190

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 5007 1868001 682

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 99211 2082 7422 624

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)798798182187

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,190,200,050,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,190,200,050,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,162,950,720,69

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,162,950,720,69

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:9 19322 72310 67822 614

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów8 99922 40210 55122 366

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów194321127248

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:6 88117 3058 33817 373

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów6 70417 0218 22017 143

Wartość sprzedanych towarów i materiałów177284118230

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 3125 4182 3405 241

Koszty sprzedaży9382 2979342 317

Koszty ogólnego zarządu5801 7145051 492

Zysk (strata) ze sprzedaży7941 4079011 432

Pozostałe przychody operacyjne18421525

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
12Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne18301525

Pozostałe koszty operacyjne159372109359

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych9511977147

Inne koszty operacyjne6425332212

Zysk (strata) z działalności operacyjnej6531 0778071 098

Przychody finansowe6766

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

22

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne6744

Koszty finansowe339732118

Odsetki w tym:18713190

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne1526128

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto626987781986

Podatek dochodowy110249139220

część bieżąca114225210278

część odroczona-424-71-58

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto516738642766
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
560
507

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,140,190,170,20

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO)11 47711 15410 44410 444

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych11 47711 15410 44410 444

Kapitał zakładowy na początek okresu798798798798

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu798798798798

Kapitał zapasowy na początek okresu10 1579 3478 1458 145

Zmiany kapitału zapasowego
8101 2021 202

zwiększenia (z tytułu)
8101 2021 202

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)
8101 2021 202

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu10 15710 1579 3479 347

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu300300300300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu300300300300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2238101 2021 202

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2238101 2021 202

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych2238101 2021 202

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
8101 2021 202

przeksięgowania na kapitał zapasowy
8101 2021 202

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu223
Wynik netto516738810764

zysk netto516738810764

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )11 99211 99211 25411 208

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto516738642764

Korekty razem-437-49237-1 592

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja8323983272

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)18712988

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw-10115-13-88

Zmiana stanu zapasów1 2252 3621 6701 114

Zmiana stanu należności-542-3 268-1 982-4 172

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 2954954021 281

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych84-6348-87

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia79689879-828

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy
12Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
12Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki-4021187448

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-4021187448

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)40-9-187-448

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy
3111691 683

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki
3111691 681

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki3141 433834992

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek2431 224750750

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych
37Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3110153152

Odsetki40713190

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-314-1 122-665691

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-195-44227-585

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-195-44227-585

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu339584136748

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:141141163163

o ograniczonej możliwości dysponowania12121313

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Informacja dodatkowa III kw 2019.pdfInformacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2019.pdfPosotałe informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Piotr WidawskiPrezes zarządu
2019-11-22Mirosław GołembiewsskiCzłonek zarządu


Nazwa jednostki:IZOLACJA-JAROCIN SA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOLACJA
Adres:Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin
Telefon:062 747-04-00
Fax:062 747-04-15
Email:biuro@izolacja-jarocin.pl
www:www.izolacja-jarocin.pl
NIP:6170001616
REGON:250569806

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Izolacja Jarocin SA
IZOLACJA
2019-11-22 formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
2019-09-30 SA - P
2019-09-30 korekta SA-P
2019-09-30 SA - P
2019-06-14 powołanie zarządu
2019-06-14 powołanie komitetu audytu
2019-06-14 powołanie RN
2019-06-14 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR