pixelg
SA - P - 2019-09-30 - IZOLACJA-JAROCIN SA (IZOLACJA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki IZOLACJA-JAROCIN SA (IZOLACJA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2019
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2018obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
data przekazania: 2019-09-30
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
biuro@izolacja-jarocin.plwww.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)
Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowew wersji skróconej w wersji pełnej
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
Rachunek zysków i stratInformacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
BILANS


Notyw tys.
półrocze / 20192018półrocze / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe5 0005 0814 817
Wartości niematerialne i prawne, w tym:3
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe4 7964 8914 677
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe201190140
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego201190140
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe14 58413 10614 835
Zapasy6 6247 7617 222
Należności krótkoterminowe7 4174 6927 282
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek7 4174 6927 282
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe339584136
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe20469195
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m19 58518 18819 652
PASYWA
Kapitał własny11 47711 25410 569
Kapitał zakładowy798798798
Kapitał zapasowy10 1569 3479 347
Kapitał z aktualizacji wyceny300300300
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto223810124
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 1086 9349 083
Rezerwy na zobowiązania1 064939689
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego48921
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne988917648
długoterminowa896801475
krótkoterminowa92116173
Pozostałe rezerwy281320
długoterminowe
krótkoterminowe281320
Zobowiązania długoterminowe2 244768689
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek2 244768689
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania krótkoterminowe4 8005 2277 540
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek4 7095 2237 452
Fundusze specjalne91488
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe165
długoterminowe
krótkoterminowe165
P a s y w a r a z e m19 58518 18819 652
Wartość księgowa11 47711 25410 569
Liczba akcji (w szt.)3 800 0003 800 0003 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3,022,962,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 800 0003 800 0003 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3,022,962,78Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 53011 9373 1552 816
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4242919969
Zysk (strata) brutto3622058448
Zysk (strata) netto2231245229
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej611-1 705143-402
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-49-261-11-62
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8081 354-188319
Przepływy pieniężne netto, razem-245-612-57-144
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 58519 6524 6064 506
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 1089 0831 9072 083
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 244689528158
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4 8007 5401 1291 729
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)11 47710 5692 6992 423
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)798798188183
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,060,030,010,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,060,030,010,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3,022,780,710,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3,022,780,710,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWENotyw tys.

półrocze /
półrocze /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych z tytułu

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e mRACHUNEK ZYSKÓW I STRATNotyw tys.

półrocze / 2019półrocze / 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
13 53011 937

od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
13 40311 815

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
127121

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
10 4249 035

jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
10 3178 923

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
107112

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
3 1052 901

Koszty sprzedaży
1 3591 383

Koszty ogólnego zarządu
1 134987

Zysk (strata) ze sprzedaży
614531

Pozostałe przychody operacyjne
2410

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
12


Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
1210

Pozostałe koszty operacyjne
213250

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2470

Inne koszty operacyjne
189180

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
424291

Przychody finansowe
1


Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
1


Koszty finansowe
6486

Odsetki w tym:
5359

dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
1127

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
362205

Podatek dochodowy
13981

część bieżąca
11168

część odroczona
2813

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto
223124Zysk (strata) netto (zannualizowany)
908945

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
3 800 0003 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,240,25

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
3 800 0003 800 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,240,25Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSRRAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
Raport z przeglądu śródrocznego SF_30.06.2019_podpisane.pdfRaport biegłego rewidenta z przegląduZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.

półrocze / 20192018półrocze / 2018

Kapitał własny na początek okresu (BO)11 25410 44410 444

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych11 25410 44410 444

Kapitał zakładowy na początek okresu798798798

Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)


zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)


Kapitał zakładowy na koniec okresu798798798

Kapitał zapasowy na początek okresu9 3478 1458 145

Zmiany kapitału zapasowego8101 2021 202

zwiększenia (z tytułu)8101 2021 202

emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)8101 2021 202

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)


zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty


Kapitał zapasowy na koniec okresu10 1569 3479 347

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu300300300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)


zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych


Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu300300300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)


zmniejszenia (z tytułu)


Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8101 2021 202

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8101 2021 202

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych8101 2021 202

zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych


zmniejszenia (z tytułu)8101 2021 202

podziału zysku ustawowo8101 2021 202

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia


zmniejszenia (z tytułu)


Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto223810124

zysk netto223810124

strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )11 47711 25410 569

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)11 47711 25410 569


OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
oswiadczenieP2019.SA-P.pdfoświadczenie


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

półrocze / 2019półrocze / 2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto223124

Korekty razem389-1 830

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja156189

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowychOdsetki i udziały w zyskach (dywidendy)5359

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnejZmiana stanu rezerw125-75

Zmiana stanu zapasów1 137-556

Zmiana stanu należności-2 726-2 191

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 790879

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-147-135

Inne korektyPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia611-1 705

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy12


Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych12


Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneZ aktywów finansowych, w tym:w jednostkach powiązanychzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychw pozostałych jednostkachzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychInne wpływy inwestycyjneWydatki61261

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych61261

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneNa aktywa finansowe, w tym:w jednostkach powiązanychnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminowew pozostałych jednostkachnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminoweInne wydatki inwestycyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-49-261

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy3111 512

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałuKredyty i pożyczki3111 512

Emisja dłużnych papierów wartościowychInne wpływy finansoweWydatki1 119157

Nabycie akcji (udziałów) własnychDywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieliInne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zyskuSpłaty kredytów i pożyczek981


Wykup dłużnych papierów wartościowychZ tytułu innych zobowiązań finansowych37


Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego7099

Odsetki3159

Inne wydatki finansowePrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-8081 354

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-245-612

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-245-612

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowychŚrodki pieniężne na początek okresu584748

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:339136

o ograniczonej możliwości dysponowania9188

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościDODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

PlikOpis

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis

Informacjadodatkowa.SA-P.pdfinformacja dodatkowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Piotr WidawskiPrezes zarządu
2019-09-30Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
SprawozdaniezarzaduP2019.pdfsprawozdanie zarządu


Nazwa jednostki:IZOLACJA-JAROCIN SA
Nazwa skrócona jednoskti:IZOLACJA
Adres:Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin
Telefon:062 747-04-00
Fax:062 747-04-15
Email:biuro@izolacja-jarocin.pl
www:www.izolacja-jarocin.pl
NIP:6170001616
REGON:250569806

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Izolacja Jarocin SA
IZOLACJA
2020-05-25 WZ - projekty uchwał
2020-05-25 WZ - zwołanie walnego
2020-05-21 otrzymanie subwencji finansowej
2020-05-14 SA - Q1
2020-04-30 SA - R
2020-03-20 wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki
2020-01-03 terminarz raportów
2019-11-22 formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy