formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-03-12
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-330Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II4
(ulica)(numer)
32 756 41 1332 756 26 71
(telefon)(fax)
relacje@jsw.plwww.jsw.pl
(e-mail)(www)
633-000-51-10271747631
(NIP)(REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży11 631 804,008 476 301,492 740 312,391 937 130,40
Zysk operacyjny2 969 550,31640 705,77699 590,15146 423,61
Zysk przed opodatkowaniem2 986 309,44423 668,65703 538,4096 823,06
Zysk netto2 422 100,00371 991,35570 617,4885 012,99
Całkowite dochody razem2 434 536,18382 861,20573 547,2987 497,13
Ilość akcji (w szt.)117 411 596117 411 596117 411 596117 411 596
Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)20,633,174,860,72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 983 111,51588 451,33702 785,00134 481,64
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 062 448,57)122 257,70(485 887,95)27 940,15
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(720 858,52)130 103,68(169 825,55)29 733,23
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów199 804,42840 812,7147 071,51192 155,02
Stan na:31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Aktywa trwałe7 732 593,448 840 731,851 853 938,821 998 357,11
Aktywa obrotowe4 190 420,172 720 048,681 004 680,09614 839,21
Razem aktywa11 923 013,6111 560 780,532 858 618,912 613 196,32
Kapitał podstawowy1 251 878,401 251 878,40300 145,87282 974,32
Razem kapitał własny6 408 534,693 973 998,511 536 487,25898 281,76
Zobowiązania długoterminowe2 671 845,014 840 841,31640 591,961 094 222,72
Zobowiązania krótkoterminowe2 842 633,912 745 940,71681 539,69620 691,84
Razem zobowiązania5 514 478,927 586 782,021 322 131,661 714 914,56

Zastosowane kursy EUR/PLN:* Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.
* Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.20161. Kurs na dzień kończący okres sparwozdawczy - 4,42402. Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,375720171. Kurs na dzień kończący okres sparwozdawczy - 4,17092. Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,2447

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY 2017.pdfJEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-12Daniel OzonPrezes Zarządu
2018-03-12Robert OstrowskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2018-03-12Artur DyczkoZastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
2018-03-12Jolanta GruszkaZastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
2018-03-12Tomasz ŚledźZastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
2018-03-12Artur WojtkówZastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-12Adam MańkaGłówny Księgowy, Prokurent


Nazwa jednostki:JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JSW S.A.
Adres:Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon:32 756 41 13
Fax:32 756 26 71
Email:relacje@jsw.pl
www:www.jsw.pl
NIP:633-000-51-10
REGON:271747631

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Jastrzębska Spółka Węglowa SA

JSW
2019-03-20 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2019-03-20 zmiany w RN
2019-03-15 wynik wyborów na przedstawiciela pracowników JSW SA do składu zarządu
2019-03-14 sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
2019-03-14 SA-RS
2019-03-14 SA-R
2019-03-13 rekomendacja zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2018 rok
2019-03-07 wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d