formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-03-12
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-330Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II4
(ulica)(numer)
32 756 41 1332 756 26 71
(telefon)(fax)
relacje@jsw.plwww.jsw.pl
(e-mail)(www)
633-000-51-10271747631
(NIP)(REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20172017
Przychody ze sprzedaży8 877 151,256 731 331,022 091 349,511 538 343,81
Zysk operacyjny3 116 524,81226 565,53734 215,5751 778,12
Zysk przed opodatkowaniem3 123 685,0019 573,16735 902,424 473,15
Zysk netto2 543 353,534 431,72599 183,341 012,80
Całkowite dochody razem2 552 028,0116 256,58601 226,943 715,20
Zysk/(strata) netto przypadający na:2 543 353,534 431,72599 183,341 012,80
- akcjonariuszy Jednostki dominującej2 538 883,846 743,86598 130,341 541,21
- udziały niekontrolujące4 469,69(2 312,14)1 053,00(528,40)
Całkowite dochody przypadające na:2 552 028,0116 256,58601 226,943 715,20
- akcjonariuszy Jednostki dominującej2 547 862,7618 569,57600 245,664 243,79
- udziały niekontrolujące4 165,25(2 312,99)981,28(528,60)
Ilość akcji (w szt.)117 411 596117 411 596117 411 596117 411 596
Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)21,620,065,090,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 870 669,45896 519,27676 295,01204 885,91
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 170 325,68)(354 343,34)(511 302,49)(80 979,81)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(699 750,41)277 692,82(164 852,74)63 462,49
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów593,36819 868,75139,79187 368,59
Stan na:31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Aktywa trwałe8 118 179,489 097 262,271 946 385,552 056 343,19
Aktywa obrotowe3 971 989,032 422 336,74952 309,82547 544,47
Razem aktywa12 090 168,5111 519 599,012 898 695,372 603 887,66
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej6 389 163,474 002 508,301 531 842,88904 726,11
Udziały niekontrolujące232 380,6467 058,7355 714,7515 157,94
Razem kapitał własny6 621 544,114 069 567,031 587 557,63919 884,05
Zobowiązania długoterminowe2 932 894,855 084 582,10703 180,331 149 317,83
Zobowiązania krótkoterminowe2 535 729,552 365 449,88607 957,41534 685,78
Razem zobowiązania5 468 624,407 450 031,981 311 137,741 684 003,61

Zastosowane kursy EUR/PLN:

* Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.
* Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.20161. Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy - 4,42402. Średni kurs w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,3757
20171. Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy - 4,17092. Średni kurs w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,2447

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport skonsolidowany GK JSW za 2017.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GK JSW ZA 2017 ROK
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-12Daniel OzonPrezes Zarządu
2018-03-12Robert OstrowskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2018-03-12Artur DyczkoZastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
2018-03-12Jolanta GruszkaZastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
2018-03-12Tomasz ŚledźZastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
2018-03-12Artur WojtkówZastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-12Adam MańkaGłówny Księgowy, Prokurent


Nazwa jednostki:JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JSW S.A.
Adres:Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon:32 756 41 13
Fax:32 756 26 71
Email:relacje@jsw.pl
www:www.jsw.pl
NIP:633-000-51-10
REGON:271747631

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Jastrzębska Spółka Węglowa SA

JSW
2019-03-20 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2019-03-20 zmiany w RN
2019-03-15 wynik wyborów na przedstawiciela pracowników JSW SA do składu zarządu
2019-03-14 sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
2019-03-14 SA-RS
2019-03-14 SA-R
2019-03-13 rekomendacja zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2018 rok
2019-03-07 wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d