pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-04-24
GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
033 844 60 00033 845 30 93
(telefon)(fax)
kety@grupakety.comwww.grupakety.com
(e-mail)(www)
549-000-14-68070614970
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 778 885 674 840 181 203 161 507
Zysk z działalności operacyjnej76 620 74 548 17 825 17 841
Zysk przed opodatkowaniem71 767 69 314 16 696 16 589
Zysk netto 58 126 53 298 13 523 12 756
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej57 949 53 306 13 482 12 758
Całkowity dochód (strata) netto 66 323 42 435 15 430 10 156
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej66 146 42 443 15 389 10 158
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej123 151 59 908 28 650 14 338
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-52 432 -46 357 -12 198 -11 094
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 924 -27 697 -3 007 -6 629
Przepływy pieniężne netto, razem57 795 -14 146 13 446 -3 386
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,07 5,60 1,41 1,34
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,06 5,58 1,41 1,34
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 2 910 270 2 802 278 676 602 651 693
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 446 878 1 405 236 336 382 326 799
Zobowiązania długoterminowe379 962 334 578 88 337 77 809
Zobowiązania krótkoterminowe 1 066 916 1 070 658 248 045 248 990
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej1 462 424 1 396 251 339 996 324 710
Kapitał akcyjny67 763 67 763 15 754 15 759
Liczba akcji 9 545 447 9 545 447 9 545 447 9 545 447
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)153,31 146,36 35,64 34,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)152,99 146,04 35,57 33,96
Wybrane jednostkowe dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 289 018 265 898 67 239 63 636
Zysk z działalności operacyjnej1 341 12 488 312 2 989
Zysk brutto-1 010 10 362 -235 2 480
Zysk netto-1 031 8 177 -240 1 957
Całkowity dochód netto2 954 1 741 687 417
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 617 4 226 4 564 1 011
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 162 -25 114 -4 923 -6 010
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej14 660 29 806 3 411 7 133
Przepływy pieniężne netto, razem13 115 8 918 3 051 2 134
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,110,86-0,03 0,21
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,110,86-0,03 0,21
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 270 732 1 228 237 295 430 285 637
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania577 761 538 647 134 322 125 267
Zobowiązania długoterminowe176 742 163 330 41 090 37 984
Zobowiązania krótkoterminowe 401 019 375 317 93 232 87 283
Kapitał własny 692 971 689 590 161 107 160 370
Kapitał akcyjny67 763 67 763 15 754 15 759
Liczba akcji 9 545 447 9 545 447 9 545 447 9 545 447
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)72,60 72,24 16,88 16,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)72,45 72,08 16,84 16,76

Powyższe dane finansowe za 1 kwartał 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.03.2019r. - 4,3013 PLN/EUR oraz na dzień 31.12. 2018r. - 4,3000 PLN/EUR; - pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni miesiąca: 1 kwartał 2019 - 4,2984 PLN/EUR; 1 kwartał 2018 - 4,1784 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-24Dariusz MańkoPrezes Zarządu
2019-04-24Adam PielaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA KĘTY SA
Nazwa skrócona jednoskti:KETY
Adres:Kościuszki 111, 32-650 Kęty
Telefon:033 844 60 00
Fax:033 845 30 93
Email:kety@grupakety.com
www:www.grupakety.com
NIP:549-000-14-68
REGON:070614970

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR