pixelg
SA-QSr3 - 2019-10-23 - GRUPA KĘTY SA (KETY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki GRUPA KĘTY SA (KETY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-10-23
GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
033 844 60 00033 845 30 93
(telefon)(fax)
kety@grupakety.comwww.grupakety.com
(e-mail)(www)
549-000-14-68070614970
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 2 449 543 2 235 201 568 524 525 497
Zysk z działalności operacyjnej303 779 278 251 70 505 65 417
Zysk przed opodatkowaniem288 221 262 505 66 894 61 715
Zysk netto 232 888 208 142 54 052 48 934
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej232 515 208 147 53 965 48 935
Całkowity dochód (strata) netto 243 850 202 747 56 596 47 666
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej243 477 202 752 56 510 47 667
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej419 929 208 868 97 463 49 105
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (189 612) (160 752) (44 008) (37 793)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (206 708) (20 410) (47 976) (4 798)
Przepływy pieniężne netto, razem23 609 27 706 5 480 6 514
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 24,34 21,83 5,65 5,13
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 24,29 21,78 5,64 5,12
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 2 899 999 2 779 848 663 069 646 476
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 483 232 1 382 806 339 133 321 583
Zobowiązania długoterminowe391 720 314 663 89 565 73 177
Zobowiązania krótkoterminowe 1 091 512 1 068 143 249 568 248 405
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej1 415 603 1 396 251 323 670 324 710
Kapitał akcyjny67 825 67 763 15 508 15 759
Liczba akcji 9 569 947 9 545 447 9 569 947 9 545 447
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)147,92 146,27 33,82 34,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)147,82 145,98 33,80 33,95
Wybrane jednostkowe dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 900 753 874 251 209 059 205 537
Zysk z działalności operacyjnej215 698 206 534 50 062 48 556
Zysk brutto208 551 200 555 48 403 47 151
Zysk netto202 488 190 748 46 996 44 845
Całkowity dochód netto205 288 186 940 47 646 43 950
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 138 047 171 469 32 040 40 312
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (55 963) (94 347) (12 989) (22 181)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(89 906)(54 032) (20 867) (12 703)
Przepływy pieniężne netto, razem(7 822) 23 090 (1 815) 5 428
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,1920,004,92 4,70
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,1519,964,91 4,69
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 356 907 1 223 056 310 249 284 432
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania685 754 533 466 156 794 124 062
Zobowiązania długoterminowe158 070 158 326 36 142 36 820
Zobowiązania krótkoterminowe 527 684 375 140 120 652 87 242
Kapitał własny 671 153 689 590 153 456 160 370
Kapitał akcyjny67 825 67 763 15 508 15 759
Liczba akcji 9 569 947 9 545 447 9 569 947 9 545 447
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)70,13 72,24 16,03 16,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)70,08 72,10 16,02 16,77

Powyższe dane finansowe za 3 kwartały 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2019r. - 4,3736 PLN/EUR oraz na dzień 31.12. 2018r. - 4,30 PLN/EUR;- pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni miesiąca: 3 kwartałów 2019 – 4,3086 PLN/EUR; 3 kwartały 2018 - 4,2535 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-23Dariusz MańkoPrezes Zarządu
2019-10-23Rafał WarpechowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA KĘTY SA
Nazwa skrócona jednoskti:KETY
Adres:Kościuszki 111, 32-650 Kęty
Telefon:033 844 60 00
Fax:033 845 30 93
Email:kety@grupakety.com
www:www.grupakety.com
NIP:549-000-14-68
REGON:070614970

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy