pixelg
wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2019

Data sporządzenia: 2019-08-14
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 r. w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego uchwałą 14/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2015 r., stosownie do art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie dokumentów akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17.500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych).

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.924.867,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 50/100) i dzieli się na 9.569.947 (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 9.569.947 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem).

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 1.379.540 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych). Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona w przewidzianym dla tego terminie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych akcji serii H, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Akcje serii H emitowane są w ramach Programu Opcji Menedżerskich, o którym mowa w uchwale 13/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2015 r. i uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2018. r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.
Jednocześnie Spółka w nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2019 z dnia 30 maja 2019 r. oraz 20/2019 z dnia 4 lipca 2019 r., informuje, że liczba akcji objętych dywidendą przyjętą uchwałą 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2019 r. wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego 9.569.947. W konsekwencji zmianie ulega łączna kwota dywidendy, która przypada do wypłaty na jedną akcję i wynosi obecnie 23,93 zł (wobec 24 zł), kwota dywidendy do wypłaty na jedną akcję w ramach pierwszej transzy ustalonej na 5 września 2019 r., która wynosi obecnie 6,98 zł (wobec 7 zł) oraz kwota dywidendy do wypłaty na jedną akcję w ramach drugiej transzy ustalonej na 7 listopada 2019 r., która wynosi obecnie 16,95 zł (wobec 17 zł).

Podstawa prawna: §5 pkt. 8 oraz § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-14Dariusz MańkoPrezes Zarządu


2019-08-14Piotr WysockiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:GRUPA KĘTY SA
Nazwa skrócona jednoskti:KETY
Adres:Kościuszki 111, 32-650 Kęty
Telefon:033 844 60 00
Fax:033 845 30 93
Email:kety@grupakety.com
www:www.grupakety.com
NIP:549-000-14-68
REGON:070614970

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Grupa Kęty SA
KETY
2020-01-15 terminarz raportów
2019-12-18 wyniki Q4.2019
2019-10-29 zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP
2019-10-29 podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego z Bankiem PEKAO SA
2019-10-23 SA-QSr3
2019-09-25 wyniki za Q3.2019
2019-09-18 powołanie członka zarządu
2019-08-14 wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR