pixelg
SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-08-22
KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42 - 400Zawiercie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego120
(ulica)(numer)
32 672 16 9232 672 22 45
(telefon)(fax)
bz@ks.mail.plwww.konsorcjumstali.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-04-379001333637
(NIP)(REGON)
Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
DANE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów851 047911 869198 470215 091
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 44224 9231 5025 879
Zysk (strata) brutto4 55421 2491 0625 012
Zysk (strata) netto3 62317 1378454 042
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej84 52617 05219 7124 022
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-38 386-14 201-8 952-3 350
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-47 296-1 657-11 030-391
Przepływy pieniężne netto, razem-1 1561 194-270282
Aktywa razem810 778801 969190 682186 504
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem441 274429 326103 78099 843
Zobowiązania długoterminowe45 56317 35810 7164 037
Zobowiązania krótkoterminowe377 461389 64388 77390 615
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej369 504372 64386 90186 661
Kapitał zakładowy5 8975 8971 3871 371
Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,007,341,171,73
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,007,341,171,73
Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)62,6662,1514,7414,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)62,6662,1514,7414,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda010 91302 574
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (zł)01,8500,44
Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą05 456 86105 456 861
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję objętą dywidendą (zł)02,0000,47
DANE ZE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów846 158906 642197 330213 858
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 79524 8801 5855 869
Zysk (strata) brutto5 00621 0841 1674 973
Zysk (strata) netto3 99616 9669324 002
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej84 37916 81719 6783 967
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-38 357-14 132-8 945-3 333
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-46 963-1 491-10 952-352
Przepływy pieniężne netto, razem-9411 194-219282
Aktywa razem805 904797 970189 535185 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem:434 487423 787102 18498 555
Zobowiązania długoterminowe44 50517 35810 4674 037
Zobowiązania krótkoterminowe372 893385 27587 69889 599
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej371 417374 18387 35187 019
Kapitał zakładowy5 8975 8971 3871 371
Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,987,371,161,74
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,987,371,161,74
Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)62,9862,4414,4414,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)62,9862,4414,4414,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda010 91302 574
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (zł)01,8500,43
Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą05 456 86105 456 861
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję objętą dywidendą (zł)02,0000,47

UWAGA: W powyższej tabeli wybrane dane ze skonsolidowanego i jednostkowego bilansu (skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentowane są na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego a dane porównywalne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w par. 68 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzień 31 grudnia 2018 r. Dane porównywalne do pozycji rachunku zysku i strat oraz przepływów pieniężnych pochodzą z pierwszego półrocza 2018 r.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs minimalny w okresie I półrocza 2019 r. wystąpił dnia 28 czerwca 2019 r., natomiast kurs maksymalny dnia 25 lutego 2019 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
KS_Raport półroczny 2019_Skrócone SSF_22.08.2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Konsorcjum
Stali SA za okres 01.01-30.06.2019 wraz ze śródrocznym skróconym
jednostkowym sprawozdaniem finansowym emitenta
KS_Raport półroczny 2019_Sprawozdanie Zarządu z działalności_22.08.2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Konsorcjum Stali SA za okres
01.01.-30.06.2019
Oświadczenie Zarządu o Sprawozdaniu_I pół. 2019_SKONSOLID.pdfOświadczenie Zarządu o śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za 1 pół. 2019
Oświadczenie Zarządu o Sprawozdaniu_I pół. 2019_JEDN.pdfOświadczenie Zarządu o śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu
finansowym za 1 pół. 2019
Raport z przeglądu 2019 KSTAL.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu SSF i JSF za 1 pół.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-22JANUSZ SMOŁKAPREZES ZARZĄDUJanusz Smołka
2019-08-22DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDUDariusz Bendykowski
2019-08-22MARCIN MIŚTACZŁONEK ZARZĄDUMarcin Miśta
2019-08-22RAFAŁ STRZELCZYKCZŁONEK ZARZĄDURafał Strzelczyk


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR