pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-16
KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42 - 400Zawiercie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego120
(ulica)(numer)
32 672 16 9232 672 22 45
(telefon)(fax)
biuro.zawiercie@ks.mail.plwww.konsorcjumstali.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-04-379001333637
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów425 702461 04899 050110 341
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 20715 7155143 761
Zysk (strata) brutto1 38014 1043213 375
Zysk (strata) netto1 11911 4502602 740
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej53 218-43 51212 383-10 414
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 975-2 126-3 717-509
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-37 77847 837-8 79011 449
Przepływy pieniężne netto, razem-5352 199-124526
Aktywa razem818 105801 969190 199186 504
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem452 625429 326105 23099 843
Zobowiązania długoterminowe48 42517 35811 2584 037
Zobowiązania krótkoterminowe383 471389 64389 15290 615
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej365 480372 64384 97086 661
Kapitał zakładowy5 8975 8971 3711 371
Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,547,141,291,69
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,547,141,291,69
Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)61,9763,0414,4114,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)61,9763,0414,4114,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,002,000,000,48
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów423 707458 87898 586109 821
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 64715 7136163 761
Zysk (strata) brutto1 80414 0764203 369
Zysk (strata) netto1 44711 4003372 728
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej52 792-43 63312 283-10 443
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 954-2 079-3 712-498
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-37 15847 911-8 64611 466
Przepływy pieniężne netto, razem-3202 199-74526
Aktywa razem813 374797 970189 100185 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem446 026423 787103 69698 555
Zobowiązania długoterminowe47 36517 35811 0124 037
Zobowiązania krótkoterminowe379 063385 27588 12889 599
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej367 348374 18385 40487 019
Kapitał zakładowy5 8975 8971 3711 371
Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,497,291,281,73
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,497,291,281,73
Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)62,2963,3514,4815,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)62,2963,3514,4815,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,002,000,000,48

UWAGA: Wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentowane są na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego a dane porównywalne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757),  na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzień 31 grudnia 2018
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
KS_Skonsolidowany_raport_kwartalny_QSr1-2019.pdfKONSORCJUM STALI S.A. - Skonsolidowany kwartalny raport okresowy
QSr1/2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16JANUSZ SMOŁKAPREZES ZARZĄDUJanusz Smołka
2019-05-16DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDUDariusz Bendykowski


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:biuro.zawiercie@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR