pixelg
uzupełnienie SA-RS - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

uzupełnienie SA-RS

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-20
KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42 - 400Zawiercie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego120
(ulica)(numer)
32 672 16 9232 672 22 45
(telefon)(fax)
biuro.zawiercie@ks.mail.plwww.konsorcjumstali.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-04-379001333637
(NIP)(REGON)
Grupa Gumułka Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 829 3491 531 665428 729360 845
Zysk (strata) na działalności operacyjnej58 07755 27413 61113 022
Zysk (strata) brutto53 78351 95712 60512 241
Zysk (strata) netto43 00141 55410 0789 790
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 866-44 8087 703-10 556
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 091-16 844-3 537-3 968
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 85961 413-3 95114 468
Przepływy pieniężne netto, razem916-239215-56
Aktywa razem801 969767 517186 504184 017
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem429 326407 12799 84397 611
Zobowiązania długoterminowe17 35812 2084 0372 927
Zobowiązania krótkoterminowe389 643372 89990 61589 405
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej372 643360 39086 66186 406
Kapitał zakładowy5 8975 8971 3711 414
Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)7,297,051,711,66
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)7,297,051,711,66
Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)63,1961,1114,6914,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)63,1961,1114,6914,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 10 91402 5580
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą1,8500,430
Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą5 456 86105 456 8610
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję objętą dywidendą w zł.2,0000,470

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.Kurs minimalny w okresie 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wystąpił 29 stycznia 2018 r., natomiast kurs maksymalny dnia 03 lipca 2018r.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 22/2019z dnia2019-05-20o treści:

Raport bieżący 22/2019 z dnia 20.05.2019 r.Temat: Informacja o korekcie do jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Zarząd ”Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, iż  dokonuje korekty jednostkowego raportu rocznego za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018. Korekta raportów wynika z faktu, iż wobec oczywistej omyłki oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczone w sprawozdaniu z działalności Zarządu Konsorcjum Stali S.A. i Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. zostało opublikowane w wersji niekompletnej. W związku z tym w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje uzupełnienie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego.Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018 przekazanym przez Spółkę w dniu  11 kwietnia 2019 r. nie uległy zmianie. Spółka informuje, że w osobnych raportach okresowych przekażeponownie uzupełniony w opisanym wyżej zakresie skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok.Korekta nie ma wpływu na informacje finansowe zawarte w treści jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018.Podstawa prawna szczegółowa: § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PlikOpis
uzupełnienie oświadczenia Konsorcjum Stali S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r..pdfUzupełnienie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczone w "Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności_KS_raport RS 2018_ 11.04.2019 - skorygowane.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za 2018 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_KS_RS2018 11.04.2019.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Konsorcjum Stali S.A. za 2018 r.
List Prezesa do akcjonariuszy_2018_11.04.2019.pdfPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Opinia SKONSOL KSTAL 2018.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonolidowanego sprawozdania
finansowego GK Konsorcjum Stali za 2018 r.
Informacja Zarządu ws. podmiotu badającego sprawozdania finansowe_11.04.2019.pdfInformacja Zarządu dotycząca podmiotu badającego sprawozdanie finansowe
Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań jednost. i skonsolid._11.04.2019.pdfOświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań
Ocena Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali dot. sprawozdań i ich zgodności_11.04.2019.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych
Oświadczenie Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali dot. Komitetu Audytu_11.04.2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-20JANUSZ SMOŁKAPREZES ZARZĄDUJanusz Smołka
2019-05-20DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDUDariusz Bendykowski
2019-05-20MARCIN MIŚTACZŁONEK ZARZĄDUMarcin Miśta
2019-05-20RAFAŁ STRZELCZYKCZŁONEK ZARZĄDURafał Strzelczyk
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-20ŁUCJA GAWLIK-KOSTRZPrezes "Rachunkowość i Finanse" Sp. z o.o.Łucja Gawlik Kostrz


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:biuro.zawiercie@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR