pixelg
zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr38/2019
Data sporządzenia:2019-11-12
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej: Emitent lub Spółka ), w nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 4/04.01.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej: Uchwała ), o której to uchwale Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 37/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku, niniejszym przekazuje treść oferty zakupu akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.
Oferta zakupu akcji spółki Konsorcjum Stali S.A. przeprowadzana jest zgodnie z zasadami nabywania akcji własnych określonymi w Uchwale oraz w uchwałach Zarządu Spółki z dnia 12 listopada 2019 r, o których podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku, w szczególności oferta zakupu akcji jest przeprowadzana na następujących zasadach:
(a) przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 448.413 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji Spółki;
(b) oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 00/100); (c) Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty zakupu akcji maksymalnie do 20.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) z uwzględnieniem środków przeznaczonych przez Emitenta na nabycie 317.072 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji własnych w ramach przeprowadzonego przez Emitenta skupu akcji własnych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Emitenta opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia; (d) przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 18 listopada 2019 roku, a zakończy w dniu 21 listopada 2019 roku; (e) Przewidywany dzień nabycia akcji Spółki nabytych w ramach ofert złożonych przez akcjonariuszy Spółki oraz rozliczenie ich nabycia nastąpi w dniu 25 listopada 2019 r.; (f) podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.
Pełna treść Oferty znajduje się w Załączniku do raportu bieżącego.

Zastrzeżenie prawne: Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.623). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U.2017.1748). Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2019.1145). Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Osoba odpowiadająca na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Załącznik: oferta zakupu akcji Konsorcjum Stali S.A.

Załączniki
PlikOpis
oferta zakupu akcji _Konsorcjum Stali_ S.A..pdfOferta zakupu akcji konsorcjum Stali S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-12RAFAŁ STRZELCZYKCZŁONEK ZARZĄDU


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 16 92
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR