pixelg
zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych - 2019-11-12 - KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych - komunikat spółki KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr38/2019
Data sporządzenia:2019-11-12
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej: Emitent lub Spółka ), w nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 4/04.01.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej: Uchwała ), o której to uchwale Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 37/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku, niniejszym przekazuje treść oferty zakupu akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.
Oferta zakupu akcji spółki Konsorcjum Stali S.A. przeprowadzana jest zgodnie z zasadami nabywania akcji własnych określonymi w Uchwale oraz w uchwałach Zarządu Spółki z dnia 12 listopada 2019 r, o których podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku, w szczególności oferta zakupu akcji jest przeprowadzana na następujących zasadach:
(a) przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 448.413 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji Spółki;
(b) oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 00/100); (c) Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty zakupu akcji maksymalnie do 20.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) z uwzględnieniem środków przeznaczonych przez Emitenta na nabycie 317.072 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji własnych w ramach przeprowadzonego przez Emitenta skupu akcji własnych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Emitenta opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia; (d) przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 18 listopada 2019 roku, a zakończy w dniu 21 listopada 2019 roku; (e) Przewidywany dzień nabycia akcji Spółki nabytych w ramach ofert złożonych przez akcjonariuszy Spółki oraz rozliczenie ich nabycia nastąpi w dniu 25 listopada 2019 r.; (f) podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.
Pełna treść Oferty znajduje się w Załączniku do raportu bieżącego.

Zastrzeżenie prawne: Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.623). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U.2017.1748). Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2019.1145). Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Osoba odpowiadająca na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Załącznik: oferta zakupu akcji Konsorcjum Stali S.A.

Załączniki
PlikOpis
oferta zakupu akcji _Konsorcjum Stali_ S.A..pdfOferta zakupu akcji konsorcjum Stali S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-12RAFAŁ STRZELCZYKCZŁONEK ZARZĄDU


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 16 92
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy