pixelg
zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA - 2019-11-28 - KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA - komunikat spółki KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr42/2019

Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 31.10.2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy jednostką zależną od Emitenta tj. spółką pod firmą POLCYNK sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej Polcynk ) oraz ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej Bank ) podpisany został aneks (dalej Aneks ) do umowy kredytowej nr 679/2016/00011718/00 zawartej dnia 16 lutego 2016 roku pomiędzy Polcynk a Bankiem.
Na mocy przedmiotowego Aneksu: 1. Bank przedłużył okres udostępnienia kredytu do dnia 31.10.2020 r. 2. Bank utrzymał kwotę kredytu na niezmienionym poziomie tj. do kwoty 3 000 000 zł. 3. Ustalono następujące zabezpieczenia: a) oświadczenie Emitenta o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do maksymalnej kwoty 4.500 000,00 PLN; b) hipoteka umowna do kwoty 4.020.000,00 PLN na przysługującym Polcynk prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 7; c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit.b) powyżej; d) poręczenie według prawa cywilnego udzielonego przez Emitenta.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Wyżej wymieniona Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Polcynk.

O Umowie z Bankiem Emitent informował raportami bieżącymi nr 37/2018 z dnia 16.10.2018 r. oraz 34/2019 z dnia 31.10.2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28JANUSZ SMOŁKAPREZES ZARZĄDU
2019-11-28DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDU


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 16 92
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy