pixelg
formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową - 2019-11-15 - KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA (KPPD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową - komunikat spółki KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA (KPPD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2019kwartał / rok


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)za 3 kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres


data przekazania:KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA(pełna nazwa emitenta)KPPD
Drzewny (drz)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)78-400
Szczecinek(kod pocztowy)
(miejscowość)Waryńskiego
2(ulica)
(numer)094 37 49 700
094 37 49 783(telefon)

(fax)kppd@kppd.pl
www.kppd.pl(e-mail)

(www)6730006231
330348087(NIP)

(REGON)


BILANS

w tys.

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe98 81398 77394 96893 681

Wartości niematerialne i prawne, w tym:555535278298

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe93 80594 00491 15189 618

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe1 1411 160672688

Nieruchomości1 1411 160672688

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 3123 0742 8673 077

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 3123 0742 8673 077

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe68 89672 60362 40861 278

Zapasy33 66033 47533 91128 391

Należności krótkoterminowe30 58732 51025 15727 786

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek30 58732 51025 15727 786

Inwestycje krótkoterminowe5 3746 2883 1844 789

Krótkoterminowe aktywa finansowe5 3746 2883 1844 789

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach1 5521 5148272

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 8224 7743 1024 717

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe275330156312

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m167 709171 376157 376154 959

PASYWA

Kapitał własny84 55086 97982 54580 231

Kapitał zakładowy5 0945 0945 0945 094

Kapitał zapasowy77 45177 45169 48769 487

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych8686Zysk (strata) netto1 9194 3487 9645 650

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania83 15984 39774 83174 728

Rezerwy na zobowiązania13 31812 53312 00013 518

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego799783721655

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne7 8567 8917 3507 897

długoterminowa5 9956 0305 4896 040

krótkoterminowa1 8611 8611 8611 857

Pozostałe rezerwy4 6633 8593 9294 966

długoterminowe

krótkoterminowe4 6633 8593 9294 966

Zobowiązania długoterminowe19 09220 45019 51819 931

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek19 09220 45019 51819 931

Zobowiązania krótkoterminowe49 63150 27242 10240 364

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek48 97049 71841 72339 841

Fundusze specjalne661554379523

Rozliczenia międzyokresowe1 1181 1421 211915

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe1 1181 1421 211915

długoterminowe504528597686

krótkoterminowe614614614229

P a s y w a r a z e m167 709171 376157 376154 959
Wartość księgowa84 55086 97982 54580 231

Liczba akcji (w szt.)1 622 4001 622 4001 622 4001 622 400

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)52,1153,6150,8849,45

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów229 947230 41953 36954 172

Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 5387 9968211 880

Zysk (strata) brutto2 5467 1865911 689

Zysk (strata) netto1 9195 6504451 328

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 24023 1032 8415 432

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 894-9 613-2 528-2 260

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-626-12 501-145-2 939

Przepływy pieniężne netto, razem720989167233

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)167 709157 37638 34636 599

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)83 15974 83119 01417 403

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 09219 5184 3654 539

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)49 63142 10211 3489 791

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)84 55082 54519 33219 197

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 0945 0941 1651 185

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 622 4001 622 4001 622 4001 622 400

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,183,480,270,82

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)52,1150,8811,9211,83

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy wynoszącego 4,3736 zł/EUR dla 2019 r. i 4,3000 zł/EUR na 31.12.2018 r. (pkt: IX do XV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i wynoszącego odpowiednio: 4,3086 zł/EUR dla 2019 r. i 4,2535 zł/EUR dla 2018 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaPOZYCJE POZABILANSOWE

w tys.

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe990990990990

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)990990990990

udzielonych gwarancji i poręczeń

Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę990990990990

Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem990990990990
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:69 670229 94769 374230 419

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów66 549220 75766 325220 848

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 1219 1903 0499 571

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:60 372190 70959 029188 806

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów58 260184 50256 887181 932

Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 1126 2072 1426 874

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9 29839 23810 34541 613

Koszty sprzedaży3 81812 0263 47511 276

Koszty ogólnego zarządu7 29223 5257 56523 008

Zysk (strata) ze sprzedaży-1 8123 687-6957 329

Pozostałe przychody operacyjne2141 1553481 128

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych61709116213

Dotacje19561937

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych106146326

Inne przychody operacyjne124329167552

Pozostałe koszty operacyjne7051 304396461

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych6301 082337283

Inne koszty operacyjne7522259178

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 3033 538-7437 996

Przychody finansowe38124409165

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:3812420165

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

294


Inne

950

Koszty finansowe6851 116224975

Odsetki w tym:264846220835

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych127131
17

Inne2941394123

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto-2 9502 546-5587 186

Podatek dochodowy-521627-761 536

część bieżąca-300993641 889

część odroczona-221-366-140-353

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto-2 4291 919-4825 650
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
4 233
7 501

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)1 622 4001 622 4001 622 4001 622 400

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)2,612,61
4,62

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Sposób obliczania zysku zannualizowanego:1. dla 2019 r.: zysk za 9 m-cy 2019 r. plus (zysk za 12 m-cy 2018 r. minus zysk za 9 m-cy 2018 r.) tj. 1 919 + (7 964 - 5 650) = 4 2332. dla 2018 r.: zysk za 9 m-cy 2018 r. plus (zysk za 12 m-cy 2017 r. minus zysk za 9 m-cy 2017 r.) tj. 5 650 + (4 239 - 2 388) = 7 501


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO)86 97982 54574 58274 582

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych86 97982 54574 58274 582

Kapitał zakładowy na początek okresu5 0945 0945 0945 094

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu5 0945 0945 0945 094

Kapitał zapasowy na początek okresu77 45169 48765 21865 218

Zmiany kapitału zapasowego
7 9644 2694 269

zwiększenia (z tytułu)
7 9644 2694 269

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)
7 9644 2694 269

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu77 45177 45169 48769 487

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 4347 9644 2704 270

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 4347 9644 2704 270

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów
86Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 4348 0504 2704 270

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
7 9644 2704 270

odpisu na kapitał zapasowy
7 9644 2704 270

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4 43486Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu4 43486Wynik netto-2 4291 9197 9645 650

zysk netto
1 9197 9645 650

strata netto2 429
odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )84 55084 55082 54580 231

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)84 55084 55082 54580 231

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto-2 4291 919-4825 650

Korekty razem8 31710 3216 06317 453

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja2 9668 8452 6667 984

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych33697-321255

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)240768211744

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-61-709-104-200

Zmiana stanu rezerw7851 3181 1142 399

Zmiana stanu zapasów8161 2521443 969

Zmiana stanu należności1 922-5 4304 622-672

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 3934 620-1 8522 782

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-207-656-123174

Inne korekty127216-29418

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia5 88812 2405 58123 103

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy68771116217

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych68771116217

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki2 87311 6655 1629 830

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 77410 1195 1629 830

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:991 546w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach991 546nabycie aktywów finansowych991 546udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 805-10 894-5 046-9 613

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy3 0865 6914 804841

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki2 9705 5164 783758

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe1161752183

Wydatki7 1216 3171 89013 342

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek6 2383 6751 1598 586

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych


2 492

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego6341 9605291 568

Odsetki244674199685

Inne wydatki finansowe58311

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 035-6262 914-12 501

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-9527203 449989

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-9527203 449989

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu4 7743 1021 2683 728

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3 8223 8224 7174 717

o ograniczonej możliwości dysponowania4 0464 0462 6102 610

Poz. B.II.2 Wydatki na nabycie aktywów finansowych - lokaty o terminie zapadalności 3 miesięcy od dnia bilansowego - 1 546 tys. złPoz. C.I.2 Inne wpływy - zrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward - 175 tys. złPoz C.II.5 Inne wydatki - zrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward - 8 tys. zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

KPPD_SA-Q_III_2019_info_dodat.pdf


POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

KPPD_SA-Q_III_2019_pozost_info.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-14Marek Szumowicz-WłodarczykPrezes Zarządu
2019-11-14Bożena Czerwińska-LasakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
Nazwa skrócona jednoskti:KPPD
Adres:Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek
Telefon:094 37 49 700
Fax:094 37 49 783
Email:kppd@kppd.pl
www:www.kppd.pl
NIP: 6730006231
REGON:330348087

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA
KPPD
2020-08-03 Dofinansowanie z FGŚP w związku z COVID-19 - II transza.
2020-07-22 wyniki I półrocze 2020
2020-07-09 dofinansowanie z FGŚP w związku z COVID-19
2020-07-06 podpisanie umów na zakup surowca w II półroczu 2020
2020-06-01 zdarzenie ogniowe w ZPD Drawsko
2020-05-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-22 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-05-15 SA - Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy