formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2016
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-10-01 do 2016-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-02-15
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska39
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-313 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-313 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-313 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto57 306 70 23113 077 16 735
Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 33042 3494 867 10 091
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 857 23 2581793 5 542
Zysk (strata) netto6 083 25 6841 388 6 120
Zysk (strata) netto
przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
5 189 25 4421 184 6 062
Zysk na akcję (PLN)0,47 1,990,11 0,47
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,47 1,990,11 0,47
Średni kurs PLN / EUR w okresieXX4,3823 4,1967
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(42 325) 44 054 (9 658)10 497
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 610)(18 337)(596)(4 369)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej42 48719 053 9 6954 540
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(2 448)44 770 (559)10 668
Średni kurs PLN / EUR w okresie
XX4,3823 4,1967
31.12.201631.03.201631.12.201631.03.2016
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa726 733 665 295 164 270 155 865
Zobowiązania długoterminowe291 894 269 50265 980 63 139
Zobowiązania krótkoterminowe159 121 130 375 35 968 30 544
Kapitał własny275 718 265 41862 323 62 182
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej261 521 264 072 59 114 61 867
Kurs PLN / EUR na koniec okresuXX4,4244,2684


Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób:


1.    
Dla pozycji z Rachunku zysków i strat oraz Rachunku
przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1
kwietnia 2016 do 31 grudnia 2016 roku ta średnia wynosi 4,3823 PLN/EUR,
zaś w okresie od 1 kwietnia 2015 do 31 grudnia 2015 roku 4,1967 PLN/EUR.


2.    
Dla pozycji ze Sprawozdania z sytuacji finansowej
zastosowano kurs średni NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest
na dzień 31 grudnia 2016 roku kurs 4,424 PLN/EUR, zaś na dzień 31 marca
2016 roku kurs 4,2684 PLN/EUR.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2017z dnia2017-02-15o treści:


Raport bieżący nr
7/2017


Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie -informacje bieżące i okresowe


Tytuł – Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QS
3/2016


Treść raportu:


Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o
dokonaniu poniższej korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego QS
3/2016, przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu
14.02.1017 r. („Raport”).


W treści tabeli, znajdującej się na str. 8 Raportu, zawierającej
przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, w wierszach
wskazano przez omyłkę błędne opisy do poniższych kwot:


Wierzytelności nabyte-aktualizacja wyceny 314 421


Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 12 600 -


, podczas gdy powinno być:


Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 314 421


Wierzytelności nabyte-aktualizacja wyceny 12 600 -


Jednocześnie Spółka przekazuje ponownie do publicznej wiadomości
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za III kwartał roku obrotowego 2016/2017
(okres od 01.04.2016 do 31.12.2016) skorygowane w powyższym zakresie.PlikOpis
Raport 7_2017 - 15.02.2017r..pdfRaport 7_2017 - 15.02.2017r.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
KISA_SSF_3Q_2016-17_PL.pdfKISA_SSF_3Q_2016-17_PL
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-15Paweł SzewczykPrezes Zarządu
2017-02-15Piotr PodłowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KREDYT INKASO S.A.
Adres:Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Telefon:22 212 57 00
Fax:22 212 57 57
Email:sekretariat@kredytinkaso.pl
www:www.kredytinkaso.pl
NIP:922-254-40-99
REGON:951078572

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d