SA - RS - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA - RS

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-04-01 do 2018-03-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-07-11
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska39
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
Przychody netto 122 676 92 561 29 091 21 234
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 435 25 274 10 063 5 798
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 358 7 471 1 745 1 714
Zysk (strata) netto 6 646 6 746 1 576 1 548
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 592 5 497 1 326 1 261
Zysk (strata) na akcję0,43 0,43 0,10 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na akcję0,43 0,43 0,10 0,10
Średni kurs PLN / EUR w okresie4,21704,35904,21704,3590
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(40 503)(75 871)(9 603)(17 406)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(18 148)3 154(4 305)724
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(36 526)170 211(8 662)39 048
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(95 176)97 496(22 570)22 367
Średni kurs PLN / EUR w okresie4,21704,35904,21704,3590
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa razem 828 715 832 552 196 915 197 297
Zobowiązania razem 564 497 561 055 134 133 132 958
Zobowiązania długoterminowe 420 870 394 860 100 005 93 573
Zobowiązania krótkoterminowe 143 627 166 195 34 128 39 385
Kapitał własny 264 218 271 497 62 782 64 339
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 260 658 261 221 61 936 61 904
Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,2085 4,21984,20854,2198

Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób: Dla pozycji z skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku ta średnia wynosi 4,2170 PLN/EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku 4,3590 PLN/EUR.Dla pozycji z skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kurs średni NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 31 marca 2018 roku kurs 4,2085 PLN/EUR, zaś na dzień 31 marca 2017 roku kurs 4,2198  PLN/EUR.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe KISA 31.03.2018.PDFSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe KISA 31.03.2018
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe KISA 31.03.2018.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe KISA 31.03.2018
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania SSF.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania SSF
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSF.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki 2017-18.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki 2017-18
List Wiceprezesa do akcjonariuszy Kredyt Inkaso SA.pdfList Wiceprezesa do akcjonariuszy Kredyt Inkaso SA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-11Jarosław Orlikowski
Wiceprezes Zarządu (p.o. Prezesa Zarządu)
2018-07-11Bastian RinghardtCzłonek Zarządu

Emitent informuje, iż wskazane poniżej dokumenty:
1)  1) informacja Zarządu, sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
2)  2) oświadczenie Rady Nadzorczej stwierdzające, że:
a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;
3)  3) ocena dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
zostaną udostępnione niezwłocznie po ich sporządzeniu przez właściwe organy Spółki.

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-11Tomasz Jarzębowicz
Dyrektor Działu Rachunkowości i Sprawozdawczości


Nazwa jednostki:KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KREDYT INKASO S.A.
Adres:Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Telefon:22 212 57 00
Fax:22 212 57 57
Email:sekretariat@kredytinkaso.pl
www:www.kredytinkaso.pl
NIP:922-254-40-99
REGON:951078572

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Kredyt Inkaso SA

KREDYTIN
2019-01-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-01-24 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu
2019-01-23 WZ- zgłoszenie projektu uchwały
2019-01-21 WZ - zgłoszenie projektów uchwał
2019-01-04 WZ - uzupełnienie porządku obrad
2019-01-04 WZ - żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
2018-12-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2018-12-14 formularz skonsolidowanego raportu półrocznego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d