pixelg
powołanie RN - 2019-06-25 - KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (KRUK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie RN - komunikat spółki KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (KRUK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2019

Data sporządzenia: 2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołało z tym samym dniem na stanowiska Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A.: Piotra Szczepiórkowskiego, Tomasza Bieske, Katarzynę Beuch, Ewę Radkowską-Świętoń oraz Mateusza Melicha.
Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe powołanych osób:
Katarzyna Beuch
Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium w ramach programu USAID przy Warszawskim Instytucie Bankowości z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W latach 1996 - 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young Audit sp. z o.o., gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, projektami typu due dilligence i konsultacjami z zakresu rachunkowości w instytucjach finansowych (m.in. w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych oraz funduszach emerytalnych i inwestycyjnych) oraz w przedsiębiorstwach. W latach 2006 2012 w Getin Holding S.A. pełniła funkcję członka Zarządu i zastępcy Dyrektora Finansowego. Zarządzała Departamentem Rachunkowości w Santander Consumer Banku S.A. W okresie 2016-2018 pełniła funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych w KGHM Polska Miedź S.A. Posiada kwalifikacje ACCA od 2000 roku (FCCA od 2005). Jest autorką publikacji z zakresu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Ewa Radkowska Świętoń
Ewa Radkowska Świętoń jest absolwentką kierunku Bankowość i Finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego. W latach 1996-2006 pracowała w ING Investment Management Polska S.A. (obecnie NN Investment Partners TFI S.A.), kolejno jako analityk, menadżer portfela, zarządzający funduszami i p.o. Dyrektora ds. Inwestycji. Następnie pełniła funkcję zarządzającej funduszami w Aviva Investors Polska S.A. W latach 2008-2017 była Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem Nationale Nederlanden PTE S.A., pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Inwestycji. Od września 2017 roku do stycznia 2019 roku sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Skarbiec TFI S.A oraz Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A. Posiada certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst) oraz FRM (Financial Risk Manager).
Tomasz Bieske
Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. Po powrocie do Polski w roku 1990 Pan Tomasz Bieske był współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce i jednocześnie dyrektorem Grupy Rynków Finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami z sektora finansowego. Po połączeniu zespołów firm Andersen i Ernst & Young objął stanowisko dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO S.A., Getin Holding, opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, współpracował przy przygotowaniu strategii Banku Pocztowego, planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów. Uczestniczył w transakcjach sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych, w wycenie akcji banków prywatnych w Polsce, w szeregu analiz due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych. Pan Tomasz Bieske od roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF) jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. Jest autorem licznych publikacji na temat sektora bankowego i rynków finansowych. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 2011. Do 30 czerwca 2013 roku związany z Ernst & Young. Jest Członkiem Rady Nadzorczej oraz przewodniczącym Komitetu Audytu w mBank S.A. oraz członkiem Rady nadzorczej w spółkach KRUK S.A. oraz Prime Car Management S.A.
Piotr Szczepiórkowski
Piotr Szczepiórkowski jest ekspertem w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder). Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985). Rozpoczął prace zawodową jako asystent na macierzystym wydziale PW (1985-1990), następnie pracował w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych) i Banku Gospodarstwa Krajowego (Departament Gospodarki Pieniężnej). Przez wiele lat (1993-2016) związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva Polska) zajmując kolejno stanowiska w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie: księgowego (6 miesięcy stażu), Wicedyrektora Finansowego (12miesięcy), Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje (Investment Director 1995-1998). W tym okresie stworzył zasady procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował wiodący zespół inwestycyjny. Pracę w Commercial Union PTE rozpoczął (1999) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora Inwestycyjnego. Stworzył 10 osobowy zespół Departamentu Inwestycji odpowiedzialny za zarządzanie aktywami największego otwartego funduszu inwestycyjnego. W 2001 mianowany na stanowisko prezesa Zarządu PTE nadzorował proces sprzedażowy, marketing i działalność inwestycyjną Funduszu. Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym (jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów). W latach 2008-2016 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na życie odpowiedzialny za politykę produktową w zakresie ubezpieczeń na życie (indywidualnych i grupowych) oraz ofertę ubezpieczeń zdrowotnych i inwestycyjnych. Przyczynił się do modernizacji podstawowych produktów ubezpieczeniowych oraz unowocześnienia stosowanych zasad selekcji ryzyka (underwritingu). W tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ubezpieczeń życiowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prowadził prace grupy roboczej wprowadzającej zasady braku zróżnicowania składek ze względu na płeć ( Gender Neutral ) oraz współpracował przy wdrożeniu standardu informacyjnego tzw. Karta produktu z funduszami UFK. W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez Ashridge Management School, CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek notowanych na GPW: FM Forte SA, Ipopema Securities SA, Octava SA, Decora SA oraz członkiem Rady Nadzoraczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w Ipopema TFI SA.
Mateusz Melich
Mateusz Melich jest absolwentem kierunku Bankowości I finanse Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w dziale doradztwa transakcyjnego Ernst & Young w Berlinie. W latach 2004 2013 pracował w IPOPEMA Securities S.A. w Departamencie Rynków Kapitałowych jako menadżer odpowiedzialny za prowadzenie projektów z zakresu emisji obligacji zwykłych, emisji obligacji zamiennych, pierwszych oraz wtórnych ofert publicznych dla szeregu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Od 2014 roku Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego ZENITH S.A., firmie specjalizującej się w doradztwie finansowym na rzecz klientów korporacyjnych. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dyrektora w Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. Mateusz Melich od lat prowadzi szkolenia z zakresu wycen spółek na studiach podyplpmowych Szkołły Głównej Handlowej. Studiował również ekonomię na Ludwig-Maximilians-Universitat w Monachium.
Jednocześnie Emitent informuje, że powołane osoby, nie wykonują działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [ ].
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-25Piotr KrupaPrezes Zarządu
2019-06-25Michał ZasępaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kruk SA
KRUK
2020-06-08 sprzedaż akcji przez członka zarządu
2020-05-28 SA - QSr1
2020-05-28 powołanie członka zarządu
2020-05-22 wyniki Q1.2020
2020-04-30 zmiany w zarządzie
2020-04-28 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu
2020-04-21 ustalenie Siódmego Programu Emisji Obligacji Publicznych
2020-04-10 nakłady oraz wpłaty dot. portfeli wierzytelności oraz wpływie sytuacji epidemicznej na wyniki grupy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy