SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA - PSR

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2018 obejmujące okresod 2018-01-01 do 2018-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2018-09-07
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Sp. z.o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Przychody 604 914547 469142 687128 895
Zysk na działalności operacyjnej266 853260 18062 94561 256
Zysk przed opodatkowaniem200 327222 44247 25352 371
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej189 238216 90544 63751 068
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej55 838 (174 631)13 171 (41 115)
Zakup pakietów (407 242) (505 574) (96 060) (119 031)
Wpłaty od osób zadłużonych756 900647 059178 537152 342
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 696) (4 806) (4 410) (1 132)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (47 948)32 186 (11 310)7 578
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (10 807) (147 252) (2 549) (34 669)
Średnia liczba akcji (w tys. sztuk)18 82618 74418 82618 744
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)10,0511,572,372,72
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)9,8111,312,312,66
Stan na dzień30.06.2018 31.12.201730.06.2018 31.12.2017
Aktywa razem3 848 7903 560 128882 426853 563
Zobowiązania długoterminowe1 740 1561 652 515398 972396 201
Zobowiązania krótkoterminowe462 567447 091106 054107 193
Kapitał własny1 646 0671 460 522377 400350 170
Kapitał akcyjny18 87218 8084 3274 509
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)87,2277,6520,0018,62
Dane Jednostki Dominującej
Przychody 63 90064 60515 07315 210
Strata na działalności operacyjnej (40 135) (35 168) (9 467) (8 280)
Strata przed opodatkowaniem (67 085) (18 591) (15 824) (4 377)
Strata netto (76 121) (19 565) (17 955) (4 606)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (31 659) (17 099) (7 468) (4 026)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej138 332 (159 009)32 630 (37 437)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (112 111)38 833 (26 445)9 143
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (5 439) (137 276) (1 283) (32 320)
Średnia liczba akcji (w tys. szt)18 87218 74418 87218 744
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (4,04) (1,04) (0,95) (0,25)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (3,95) (1,02) (0,93) (0,24)
Stan na30.06.2018 31.12.201730.06.2018 31.12.2017
Aktywa razem3 019 0973 143 654692 199753 711
Zobowiązania długoterminowe1 589 4641 561 827364 422374 458
Zobowiązania krótkoterminowe881 571867 201202 121207 917
Kapitał własny548 063714 625125 657171 336
Kapitał zakładowy18 87218 8084 3274 509
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)29,0438,006,669,11

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:- pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:- za okres bieżący - 4,2395- za okres porównawczy - 4,2474- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązujacego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:- za okres bieżący - 4,3616- za okres porównawczy - 4,1709

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport okresowy 062018_Final.pdfRaport półroczny
GK KRUK 2018HY Raport z przegladu.pdfGK KRUK_Raport z przeglądu
KRUK 2018HY Raport z przegladu.pdfKRUK_Raport z przeglądu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-07Piotr KrupaPrezes Zarządu
2018-09-07Agnieszka KułtonCzłonek Zarządu
2018-09-07Urszula OkarmaCzłonek Zarządu
2018-09-07Iwona SłomskaCzłonek Zarządu
2018-09-07Michał ZasępaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d