SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-04-25
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży305 711 285 331 71 131 68 287
Zysk na działalności operacyjnej126 286 119 954 29 384 28 708
Zysk przed opodatkowaniem94 099 89 494 21 895 21 418
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej97 832 90 669 22 763 21 699
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej50 813 75 193 11 823 17 996
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy(179 480)(125 447)(41 761)(30 023)
Wpłaty od osób zadłużonych426 682 362 379 99 278 86 727
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6 274)(1 496)(1 460)(358)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej611 (41 705)142 (9 981)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto45 152 31 993 10 506 7 657
Rozwodniony zysk na jedną akcję5,08 4,71 1,18 1,13
Średnia liczba akcji (w tys. szt)18 887 18 808 18 887 18 808
Zysk na jedną akcję5,18 4,82 1,21 1,15
Stan na31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem4 626 616 4 482 177 1 075 632 1 042 367
Zobowiązania długoterminowe2 236 339 2 214 704 519 922 515 048
Zobowiązania krótkoterminowe562 387 534 723 130 748 124 354
Kapitał własny1 827 890 1 732 750 424 962 402 965
Kapitał akcyjny18 887 18 887 4 391 4 392
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 96,78 91,74 22,50 21,34
Dane Jednostki Dominującej
Przychody ze sprzedaży38 82634 0299 0348 144
Zysk na działalności operacyjnej (17 366) (17 193) (4 041) (4 115)
Zysk brutto (33 530) (12 805) (7 802) (3 065)
Zysk netto (37 934) (9 444) (8 826) (2 260)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (26 536) (7 996) (6 174) (1 914)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (48 292)18 054 (11 236)4 321
Środki pieniężne netto z działalności finansowej73 775 (7 006)17 166 (1 677)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (1 052)3 052 (245)731
Rozwodniony zysk na jedną akcję (1,97) (0,49) (0,46) (0,12)
Średnia liczba akcji (w tys. szt)18 74418 80818 74418 808
Zysk na jedną akcję (2,01) (0,50) (0,47) (0,12)
Stan na31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem2 468 7642 400 199573 958558 186
Zobowiązania długoterminowe1 535 5231 462 606356 991340 141
Zobowiązania krótkoterminowe398 795367 70492 71585 513
Kapitał własny534 445569 889124 252132 532
Kapitał akcyjny18 88718 8874 3914 392
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 28,3030,176,587,02

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: -za okres bieżący                                       4,2978-za okres porównawczy                             4,1784 pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:
-za okres bieżący                                       4,3013-za okres porównawczy                             4,3000

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
raport okresowy 032019_EUR FINAL.pdfRaport okresowy_1Q_2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-25Piotr KrupaPrezes Zarządu
2019-04-25Agnieszka KułtonCzłonek Zarządu
2019-04-25Urszula OkarmaCzłonek Zarządu
2019-04-25Iwona SłomskaCzłonek Zarządu
2019-04-25Michał ZasępaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d