SA - QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA - QSR3

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2018-10-28
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody ze sprzedaży893 510806 919210 066189 567
Zysk na działalności operacyjnej393 522368 01592 51886 457
Zysk przed opodatkowaniem298 738300 22570 23470 531
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej279 113291 20765 62068 412
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (251 913) (98 014) (59 225) (23 026)
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy (1 054 675) (766 533) (247 956) (180 079)
Wpłaty od osób zadłużonych1 144 127994 016268 986233 521
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 708) (12 074) (5 574) (2 836)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej253 906 (27 706)59 694 (6 509)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (21 716) (137 793) (5 105) (32 371)
Średnia liczba akcji (w tys. sztuk)18 84218 74418 84218 744
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)14,8115,543,483,65
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)14,4615,163,403,56
Stan na30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa razem4 323 9703 560 1281 012 307853 563
Zobowiązania długoterminowe2 127 5971 652 515498 103396 201
Zobowiązania krótkoterminowe494 395447 091115 746107 193
Kapitał własny1 701 9771 460 522398 459350 170
Kapitał akcyjny18 87218 8084 4184 509
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)90,1977,6521,1118,62
Wybrane dane Jednostki Dominującej
Przychody ze sprzedaży105 111105 66724 71224 824
Strata na działalności operacyjnej (51 436) (42 670) (12 093) (10 024)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (73 828) (42 363) (17 357) (9 952)
Zysk/(strata) netto (89 856) (44 135) (21 125) (10 368)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (192 962) (21 000) (45 366) (4 933)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej410 242 (135 439)96 449 (31 818)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (223 781)4 110 (52 611)965
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (6 501) (152 329) (1 528) (35 786)
Średnia liczba akcji ( w tys. szt)18 84218 74418 87218 744
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (4,77) (2,35) (1,12) (0,55)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (4,65) (2,30) (1,09) (0,54)
Stan na30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa razem2 384 1243 143 654558 160753 711
Zobowiązania długoterminowe1 219 4411 561 827285 490374 458
Zobowiązania krótkoterminowe628 117867 202147 052207 917
Kapitał własny536 566714 625125 618171 336
Kapitał akcyjny18 87218 8084 4184 509
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)28,4338,006,689,11

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: -za okres bieżący                                       4,2535-za okres porównawczy                             4,2566 pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:
-za okres bieżący                                       4,2714-za okres porównawczy                             4,1709

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
raport okresowy 3Q_2018.pdfRaport_3Q_2018
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-28Piotr KrupaPrezes Zarządu
2018-10-28Agnieszka KułtonCzłonek Zarządu
2018-10-28Urszula OkarmaCzłonek Zarządu
2018-10-28Iwona SłomskaCzłonek Zarządu
2018-10-28Michał ZasępaCzłonek Zarządu
Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d