pixelg
SA-QSr3 - 2019-10-24 - KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (KRUK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (KRUK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-10-24
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody ze sprzedaży948 124893 510220 054210 065

Zysk na działalności operacyjnej361 288393 52283 85392 517

Zysk przed opodatkowaniem258 921298 73860 09470 233

Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej244 597279 11356 76965 620

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej353 451 (251 913)82 034 (59 225)

Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy (391 920) (1 054 675) (90 962) (247 955)

Wpłaty od osób zadłużonych1 307 2041 144 127303 394268 985

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133 302) (23 708) (30 939) (5 574)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (202 320)253 906 (46 957)59 693

Zmiana stanu środków pieniężnych netto17 830 (21 716)4 138 (5 105)

Średnia liczba akcji (w tys. sztuk)18 91118 84218 91118 842

Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)12,9314,813,003,48

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)12,6614,462,943,40

Stan na30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa razem4 721 7834 482 1771 079 6101 042 367

Zobowiązania długoterminowe2 342 6822 214 704535 642515 048

Zobowiązania krótkoterminowe414 001534 72394 659124 354

Kapitał własny1 965 1011 732 750449 310402 965

Kapitał akcyjny18 93118 8874 3284 392

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)103,8091,7423,7321,34

Wybrane dane Jednostki Dominującej

Przychody ze sprzedaży128 314105 11129 78124 712

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej (45 247) (51 436) (10 502) (12 093)

Zysk/(strata) brutto (50 504) (73 828) (11 722) (17 357)

Zysk/(strata) netto (56 117) (89 856) (13 025) (21 125)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 788) (192 962) (5 521) (45 366)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej103 080410 24223 92496 449

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (80 631) (223 781) (18 714) (52 611)

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (1 340) (6 501) (311) (1 528)

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (2,91) (4,65) (0,67) (1,09)

Średnia liczba akcji (w tys. szt)18 91118 84218 91118 872

Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (2,97) (4,77) (0,69) (1,12)

Stan na30.09.2019 31.12.201830.09.2019 31.12.2018

Aktywa razem2 362 2352 400 199540 112558 186

Zobowiązania długoterminowe1 667 3341 462 606381 227340 141

Zobowiązania krótkoterminowe268 388367 70461 36585 513

Kapitał własny426 514569 88997 520132 532

Kapitał akcyjny18 93118 8874 3284 392

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą22,5330,175,157,02

Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:
za okres bieżący                                       4,3086za okres porównawczy                              4,2535
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
za okres bieżący                                       4,3736za okres porównawczy                              4,3000


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Raport_Kwartlny_3Q_2019.pdfRaportKwartalny_3Q2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-24Piotr KrupaPrezes Zarządu


2019-10-24Agnieszka KułtonCzłonek Zarządu


2019-10-24Urszula OkarmaCzłonek Zarządu


2019-10-24Iwona SłomskaCzłonek Zarządu


2019-10-24Michał ZasępaCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kruk SA
KRUK
2020-03-18 odstąpienie od emisji obligacji
2020-03-13 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2020-03-09 emisja obligacji
2020-03-05 SA - RS
2020-03-05 SA - R
2020-02-28 aktualizacja wstępnego szacunkowego wyniku finansowego
2020-01-10 nakłady oraz wpłaty dot. portfeli wierzytelności oraz wyniki za 2019
2020-01-08 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy