pixelg
SA - PSr - 2019-09-20 - ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (KRUSZWICA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (KRUSZWICA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-20
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
88-150Kruszwica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Niepodległości42
(ulica)(numer)
052 35 35 100052 35 15 199
(telefon)(fax)
beu.kru.ri@bunge.comwww.ztkruszwica.pl
(e-mail)(www)
556-08-00-678091279630
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów14258851252966332529295546

Zysk / (strata) operacyjny6340534268147878083

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem6252634812145828211

Zysk / (strata) netto4827128143112576638

Ilość akcji22986949229869492298694922986949

Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą2,101,220,490,29

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej924811043062156724603

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6563)9197(1531)2169

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(3611)(1922)(842)(453)

Przepływy pieniężne netto, razem823071115811919526319

Dane prezentowane na dzień:30-06-201931-12-201830-06-201931-12-2018

Aktywa trwałe3160283036487432570616

Aktywa obrotowe746441788008175551183258

Aktywa razem10624691091656249875253873

Zobowiązania długoterminowe18101562942571309

Zobowiązania krótkoterminowe3079603389217242778819

Kapitał własny736408747106173191173746

Kapitał podstawowy1850761850764352743041

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów14258851252966333291295546

Zysk / (strata) operacyjny6337934117148148047

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem6203734204145018068

Zysk / (strata) netto4783227654111806523

Ilość akcji22986949229869492298694922986949

Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą2,081,200,490,28

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej924891036432161924447

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6797)9197(1589)2169

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(3611)(1922)(844)(453)

Przepływy pieniężne netto, razem820811109181918626163

Dane prezentowane na dzień:30-06-201931-12-201830-06-201931-12-2018

Aktywa trwałe3438563314358086977078

Aktywa obrotowe677850719673159419167366

Aktywa razem10217061051108240288244444

Zobowiązania długoterminowe18080560942521304

Zobowiązania krótkoterminowe3081073389657246278829

Kapitał własny695519706534163575164310

Kapitał podstawowy1850761850764352743041

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

ZT Kruszwica SF_Ps_2019.pdfRozszerzony skonsolidowany raport za półrocze 2019 roku

ZT Kruszwica_Sprawozdanie Zarządu z działalności_Ps_2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za półrocze 2019 roku

ZT Kruszwica_raport z przeglądu jsf_30.06.19.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za półrocze 2019 roku

ZT Kruszwica_raport z przeglądu ssf_30.06.19.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze 2019 rokuPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-20Sławomir WerbińskiCzłonek Zarządu


2019-09-20Tomasz WikaCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUSZWICA
Adres:ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica
Telefon:052 35 35 100
Fax:052 35 15 199
Email:beu.kru.ri@bunge.com
www:www.ztkruszwica.pl
NIP:556-08-00-678
REGON:091279630

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kruszwica SA
KRUSZWICA
2020-07-16 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT Kruszwica S.A.
2020-06-29 rezygnacja członka RN
2020-05-29 SA - QSr1
2020-05-20 uchwała RN w sprawie oceny wniosku zarządu dot. wypłaty dywidendy
2020-05-19 rekomendacja zarządu w sprawie wypłata dywidendy
2020-05-12 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-30 SA - RS
2020-04-30 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy