SA-Q1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA-Q1

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
data przekazania: 2018-05-16
LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.AUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-476POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
RABCZAŃSKA1
(ulica)(numer)
+ 48 (61) 841 18 89+ 48 (61) 843 25 37
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
779-23-85-780301622668
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe22 94220 61120 393
Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 2492 2201 765
koszty zakończonych prac rozwojowych608650477
wartość firmy735748789
inne wartości niematerialne i prawne906822498
zaliczki na wartości niematerialne i prawne001
Rzeczowe aktywa trwałe20 43718 08918 320
Środki trwałe16 50016 25917 363
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 4275 4275 427
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej190193198
urządzenia techniczne i maszyny9 6589 84110 801
środki transportu1 111668787
inne środki trwałe114130151
Środki trwałe w budowie3 3261 407459
Zaliczki na środki trwałe w budowie612423498
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe000
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe256301309
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego256301307
Inne rozliczenia międzyokresowe002
Aktywa obrotowe18 08817 24316 582
Zapasy3 4063 3362 930
materiały3 0502 9342 667
półprodukty i produkty w toku144164122
produkty gotowe211239141
towary000
zaliczki na dostawy000
Należności krótkoterminowe9 9708 16510 049
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek9 9708 16510 049
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:7 8475 8378 143
do 12 miesięcy7 8475 8378 143
powyżej 12 miesięcy000
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 6471 8661 704
inne476461202
dochodzone na drodze sądowej000
Inwestycje krótkoterminowe3 5964 8952 621
Krótkoterminowe aktywa finansowe3 5964 8952 621
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach00450
udziały lub akcje000
inne papiery wartościowe000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe00450
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 5964 8952 170
środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 5964 8952 170
inne środki pieniężne000
inne aktywa pieniężne000
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 116847982
Należne wpłaty na kapitał zakładowy000
Akcje (udziały) własne000
A k t y w a r a z e m41 03037 85336 975
PASYWA
Kapitał własny13 15512 25111 472
Kapitał zakładowy3 6183 6183 618
Kapitał zapasowy5 2085 2083 741
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)379379379
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe816816816
tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki816816816
na udziały (akcje) własne000
Zysk (strata) z lat ubiegłych2 60901 467
Zysk (strata) netto9042 6091 830
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 87525 60225 503
Rezerwy na zobowiązania631591383
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego373333203
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne257257180
długoterminowa001
krótkoterminowa257257179
Pozostałe rezerwy000
długoterminowe000
krótkoterminowe000
Zobowiązania długoterminowe8 1536 2566 833
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek8 1536 2566 833
kredyty i pożyczki7 5135 7275 658
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe6405301 175
zobowiązania wekslowe000
inne000
Zobowiązania krótkoterminowe18 11317 68617 051
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek18 11317 68617 051
kredyty i pożyczki7 3187 2994 903
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowch000
inne zobowiązania finansowe8298871 782
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:8 1247 8748 463
do 12 miesięcy
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 64014 9573 9823 487
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 3231 086317253
Zysk (strata) brutto1 2161 981291462
Zysk (strata) netto9041 830216427
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2281 26655295
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 927-836-701-195
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 400-287335-67
Przepływy pieniężne netto, razem-1 299143-31133
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)41 03037 8539 7499 076
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)27 87525 6026 6246 138
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 1536 2561 9371 500
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 11317 6864 3044 240
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 15512 2513 1262 937
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 6183 618860867
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 617 6003 617 6003 617 6003 617 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,250,510,060,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,250,510,060,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,643,390,860,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,643,390,860,81
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Zobowiązania warunkowe11 3309 38511 449
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)11 3309 38511 449
udzielonych gwarancji i poręczeń000
zobowiązania wekslowe11 3309 38511 449
Inne (z tytułu)000
Pozycje pozabilansowe, razem11 3309 38511 449
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:16 64014 957
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów16 64014 957
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:11 93410 340
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów11 93410 340
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4 7064 616
Koszty sprzedaży2 7162 700
Koszty ogólnego zarządu1 178883
Zysk (strata) ze sprzedaży8121 034
Pozostałe przychody operacyjne651203
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1150
Dotacje10598
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne431105
Pozostałe koszty operacyjne140150
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne140150
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 3231 086
Przychody finansowe401 064
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne401 064
Koszty finansowe147169
Odsetki w tym:117109
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne3060
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto1 2161 981
Podatek dochodowy312151
część bieżąca227280
część odroczona85-130
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto9041 830
Zysk (strata) netto (zannualizowany)1 6832 918
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 617 6003 617 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,250,51
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 617 6003 617 600
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,250,51
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)12 2519 6429 642
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych12 2519 6429 642
Kapitał zakładowy na początek okresu3 6183 6183 618
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu3 6183 6183 618
Kapitał zapasowy na początek okresu5 2083 7413 741
Zmiany kapitału zapasowego01 4670
zwiększenia (z tytułu)01 4670
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)01 4670
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu5 2085 2083 741
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu816816816
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu816816816
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 6091 4671 467
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 6091 4671 467
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych2 6091 4671 467
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)01 4670
podział z lat ubiegłych - pokrycie straty z lat ubiegłych000
podział z lat ubiegłych - zasilenie kapitału zapasowego01 4670
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu2 60901 467
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu2 60901 467
Wynik netto9042 6091 830
zysk netto9042 6091 830
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )13 15512 25111 472
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)13 15512 25111 472
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto9041 830
Korekty razem-675-564
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 002842
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)147108
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-1150
Zmiana stanu rezerw40-116
Zmiana stanu zapasów-69-246
Zmiana stanu należności-1 831-2 905
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4661 695
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-315852
Inne korekty-1-795
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2281 266
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1470
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1470
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki3 075836
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 075836
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 927-836
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2 311686
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki2 311686
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki911972
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek505473
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego258392
Odsetki147108
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 400-287
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 299143
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 299143
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu4 8952 027
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3 5962 170
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpis
Labo Print SA-Q 1Q2018 spr. fin. z inf. dod..pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Labo Print SA-Q 1Q2018 inf. uzup. par. 66 ust. 8.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Krzysztof FrycPrezes
2018-05-16Wiesław NiedzielskiWiceprezes


Nazwa jednostki:LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LABO PRINT S.A
Adres:RABCZAŃSKA 1, 60-476 POZNAŃ
Telefon:+ 48 (61) 841 18 89
Fax:+ 48 (61) 843 25 37
NIP:779-23-85-780
REGON:301622668

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Labo Print SA

LABOPRINT
2019-01-10 wyniki XII.2018
2018-12-10 wyniki XI.2018
2018-11-19 formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
2018-11-15 zmiana terminu publikacji SA-Q3
2018-11-09 wyniki X.2018
2018-10-29 zmiana adresu siedziby
2018-10-26 zawarcie transakcji zabezpieczających kurs waluty przychodów
2018-10-10 wyniki IX.2018

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d