pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-27 - LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA (LABOPRINT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA (LABOPRINT) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-27
LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.AUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-471POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczawnicka1
(ulica)(numer)
+48 (61) 841 18 89+48 (61) 843 25 37
(telefon)(fax)
office@laboprint.euwww.laboprint.eu
(e-mail)(www)
779-23-85-780301622668
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane finansowe dotyczące kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów61 64655 30914 30813 003
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 3515 4521 2421 282
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 2165 5539791 306
Zysk (strata) netto 3 0774 3487141 022
Bilans na dzień :2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Suma bilansowa60 75952 31813 89212 167
Aktywa trwałe41 93538 5159 5888 957
Aktywa obrotowe18 82413 8034 3043 210
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 99635 8249 6028 331
Zobowiązania długoterminowe20 21619 2584 6224 479
Zobowiązania krótkoterminowe21 78016 5664 9803 853
Kapitał własny 18 76216 4944 2903 836
Kapitał podstawowy36183618827841
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej6 2304 5111 4461 060
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestestycyjnej-8 298-15 813-1 926-3 718
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej4 8509 7501 1262 292
Przepływy netto razem2 781-1 553646-365
Liczba akcji/udziałów (szt.)3 617 6003 617 6003 617 6003 617 600
Średnia ważona liczba akcji (szt.)3 617 6003 617 6003 617 6003 617 600
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.)3 617 6003 617 6003 617 6003 617 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)0,851,200,200,28
Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,851,200,200,28
Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 617 6003 617 6003 617 6003 617 600
Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)0,581,230,140,29
Zysk(strata) zannualizowany (zł/EUR)2 111 6534 444 042490 1031 044 802
2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)5,194,561,191,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)5,194,561,191,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,190,190,040,04
Dane finansowe dotyczące kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Labo Print SA za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów61 38455 30914 24713 003
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 3845 4521 2501 282
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 4385 5531 0301 306
Zysk (strata) netto 3 3214 3487711 022
Bilans na dzień : 2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Suma bilansowa61 03452 31813 95512 167
Aktywa trwałe43 14838 5159 8668 957
Aktywa obrotowe17 88613 8034 0903 210
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 90635 8249 5818 331
Zobowiązania długoterminowe20 22219 2584 6244 479
Zobowiązania krótkoterminowe21 68416 5664 9583 853
Kapitał własny 19 12816 4944 3743 836
Kapitał podstawowy3 6183 618827841
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej7 2694 5111 6871 060
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestestycyjnej-10 014-15 813-2 324-3 718
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej4 8509 7501 1262 292
Przepływy netto razem2 105-1 553489-365
Liczba akcji/udziałów (szt.)3 617 6003 617 6003 617 6003 617 600
Średnia ważona liczba akcji (szt.)3 617 6003 617 6003 617 6003 617 600
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.)3 617 6003 617 6003 617 6003 617 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)0,921,200,210,28
Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,921,200,210,28
Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 617 6003 617 6003 617 6003 617 600
Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR)0,651,230,150,29
Zysk(strata) zannualizowany (zł/EUR)2 355 7204 444 042546 7501 044 802
2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)5,294,561,211,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)5,294,561,211,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,190,190,040,04

Powyższe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku i za 3 kwartały 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad :- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku - 4,3736 PLN/EUR ( na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR )- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego : od 01 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku - 4,3086 PLN/EUR ( dla okresu od 01 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR ).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Labo Print SA QSr 3Q2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Krzysztof FrycPrezes Zarządu
2019-11-27Wiesław NiedzielskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LABO PRINT S.A
Adres:Szczawnicka 1, 60-471 POZNAŃ
Telefon:+48 (61) 841 18 89
Fax:+48 (61) 843 25 37
Email:office@laboprint.eu
www:www.laboprint.eu
NIP:779-23-85-780
REGON:301622668

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Labo Print SA
LABOPRINT
2020-03-17 ryzyko pogorszenia wyników finansowych i płynności
2020-03-10 wyniki II.2020
2020-03-09 zawarcie istotnej umowy kredytowej
2020-02-10 wyniki I.2020
2020-01-23 terminarz raportów
2020-01-10 wyniki XII.2019
2019-12-10 wyniki XI.2019
2019-11-27 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy