formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-03-20
LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LARQ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16 lok. U4
(ulica)(numer)
(022) 828 08 85(022) 828 08 86
(telefon)(fax)
biuro@larq.plwww.larq.pl
(e-mail)(www)
525-22-87-848015664139
(NIP)(REGON)
PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7363847716832026
Zysk (strata) z działalności operacyjnej31784929672642221
Zysk (strata) brutto31813920372702199
Zysk (strata) netto25256613657721466
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3875-1378-886-329
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8132601186622
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3201-2525732-603
Przepływy pieniężne netto, razem140-130132-311
Aktywa razem 101454688602293316159
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania235081668053143914
Zobowiązania długoterminowe15742946435582221
Zobowiązania krótkoterminowe 7766721617551693
Kapitał własny 77946521801761912244
Kapitał zakładowy 733728166171
Liczba akcji 7334500728450073345007284500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,440,840,780,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,440,840,780,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,637,162,401,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,637,162,401,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: · pa) poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 30 grudnia 2016 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 1 EUR = 4,4240 zł oraz odpowiednio według kursu 4,2615 zł za 1 EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2015 rokub) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,3757 zł za 1 EUR oraz odpowiednio według kursu 4,1848 zł za 1 EUR dla analogicznego okresu 2015 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu.pdfPismo Prezesa Zarządu
Larq Sprawozdanie Finansowe 2016.pdfSprawozdanie finansowe LARQ S.A. za okres zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
LARQ Sprawozdanie Zarządu 2016.pdfSprawozdanie Zarządu LARQ S.A. za 2016 rok wraz z raportem w sprawie stosowania zasad ładu kororacyjnego w LARQ S.A. w 2016 roku
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdfOświadczenie Zarządu LARQ S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie Zarządu LARQ S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fnansowych
Opinia i raport biegłego rewidenta.pdfOpinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2017-03-20Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski
2017-03-20Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20Jakub KurzynogaDyrektor FinansowyJakub Kurzynoga


Nazwa jednostki:LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LARQ S.A.
Adres:Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa
Telefon:(022) 828 08 85
Fax:(022) 828 08 86
Email:biuro@larq.pl
www:www.larq.pl
NIP:525-22-87-848
REGON:015664139

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Larq SA

LARQ
2018-06-11 kupno akcji własnych
2018-06-11 WZ - zmiany w porządku obrad
2018-05-30 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
2018-05-25 Zawarcie przez Emitenta umowy odkupu akcji
2018-05-21 formularz raportu kwartalnego
2018-04-11 sprzedaż akcji Nextbike
2018-03-26 formularz raportu rocznego
2018-03-19 LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d