pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-05-15
LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LC CORP S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-333Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich2-4
(ulica)(numer)
071 7988010071 7988011
(telefon)(fax)
biuro@lcc.plwww.lcc.pl
(e-mail)(www)
8992562750020246398
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A.

Aktywa trwałe 1 596 046 2 046 472 371 061 475 924

Aktywa obrotowe 1 445 181 1 528 196 335 987 355 394

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 488 000 - 113 454 -

Aktywa razem 3 529 227 3 574 668 820 502 831 318

Kapitał własny 1 603 596 1 497 799 372 817 348 325

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 603 596 1 497 799 372 817 348 325

Udziały niekontrolujące - - - -

Zobowiązania długoterminowe 1 181 104 1 207 757 274 592 280 874

Zobowiązania krótkoterminowe 744 527 869 112 173 093 202 119

Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 3,58 3,35 0,83 0,78

Przychody ze sprzedaży 420 705 258 051 97 888 61 758

Zysk brutto ze sprzedaży 161 210 98 908 37 510 23 671

Zysk netto 108 932 78 333 25 346 18 747

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 108 932 78 333 25 346 18 747

Zysk netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - - - -

Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) - podstawowy 0,24 0,18 0,06 0,04

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego LC Corp S.A.

Aktywa razem 1 546 401 1 503 327 359 519 349 611

Kapitał własny 887 900 893 683 206 426 207 833

Zysk/strata netto-5 783 41 757 -1 346 9 994

Wybrane dane finansowe (I-X, XVII,XVIII) zaprezentowane są na 31.03.2019 oraz na 31.12.2018 Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dany dzień bilansowy. Na dzień 31.03.2019 r. wynosił on 4,3013 EUR/PLN, a na dzień bilansowy 31.12.2018 r. wynosił on 4,3000 EUR/PLN. b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów za pierwszy kwartał 2019 r. oraz pierwszy kwartał 2018 r. przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,2978 EUR/PLN oraz 4,1784 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

QSr I kwartał 2019 - LC Corp S.A..pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-15Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu


2019-05-15Radosław StefurakCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LC CORP S.A.
Adres:Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
Telefon:071 7988010
Fax:071 7988011
Email:biuro@lcc.pl
www:www.lcc.pl
NIP:8992562750
REGON:020246398

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR