pixelg
SA - R - 2019-04-25 - LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA (LCCORP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA (LCCORP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-04-25
LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LC CORP S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-333Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich2-4
(ulica)(numer)
071 7988010071 7988011
(telefon)(fax)
biuro@lcc.plwww.lcc.pl
(e-mail)(www)
8992562750020246398
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2018201720182017

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego LC Corp S.A.

Aktywa razem 1 503 327 1 470 516 349 611 352 566

Kapitał własny 893 683 882 436 207 833 211 570

Zysk netto 118 661 100 909 27 810 23 773Wybrane dane finansowe (I-II) zaprezentowane są na 31.12.2018 oraz na 31.12.2017 Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dany dzień bilansowy. Na dzień 31.12.2018 r. wynosił on 4,3000 EUR/PLN, a na dzień bilansowy 31.12.2017 r. wynosił on 4,1709 EUR/PLN. b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów za rok 2018 oraz za rok 2017 przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,2669 EUR/PLN oraz 4,2447 EUR/PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Sprawozdanie_finansowe_LC_Corp_S.A._za_2018_rok.pdfSprawozdanie finansowe LC Corp S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

Audit Report_LC Corp S.A.- jednostkowe.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_LCC_i_GK_2018.pdfSprawozdanie Zarządu LC Corp S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

Pismo Prezesa Zarządu.pdfPismo Prezesa Zarządu LC Corp S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania komitetu audytu do sprawozdania rocznego LC Corp S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

Ocena sprawozdań dokonana przez Radę Nadzorczą.pdfOcena rocznych sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą do sprawozdania rocznego LC Corp S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do sprawozdania rocznego LC Corp S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

LCC_Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdań.pdfOświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdania rocznego LC Corp S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-04-25Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu


2019-04-25Radosław StefurakCzłonek Zarządu


2019-04-25Mirosław KujawskiCzłonek Zarządu


2019-04-25Tomasz Wróbel Członek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-04-25Lidia KotowskaDyrektor Departamentu Rachunkowości


2019-04-25Anna Gremblewska-NowakGłówny Księgowy

Nazwa jednostki:LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LC CORP S.A.
Adres:Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
Telefon:071 7988010
Fax:071 7988011
Email:biuro@lcc.pl
www:www.lcc.pl
NIP:8992562750
REGON:020246398

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy