pixelg
zakup akcji przez Włodzimierza Lesińskiego - 2020-02-27 - LENA LIGHTING SA (LENA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zakup akcji przez Włodzimierza Lesińskiego - komunikat spółki LENA LIGHTING SA (LENA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2020
Data sporządzenia:2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu 27.02.2020r. od Prezesa Zarządu Pana Włodzimierza Lesińskiego zawiadomienie o poniższej treści:
" Niniejszym, w wykonaniu obowiązku z art. 69 ust 2. pkt 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, że nastąpiła zmiana posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w stosunku do liczby akcji pierwotnie przeze mnie posiadanych;
1. Zdarzeniem powodującym powstanie powyższych obowiązków jest dokonanie przez mnie na przestrzeni lat 2015-2020 transakcji zakupu akcji, przy czym przekroczenie progu 1% zmiany mojego udziału nastąpiło w dniu 25 lutego 2020r. wskutek transakcji nabycia akcji Spółki, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym 3/2020 z dnia 26.02.2020 r. Transakcje nabycia akcji Spółki z dnia 25.02.2020 r. (w ilości: 41.850 sztuk) zmieniły udział w posiadanych przez mnie akcjach spółki Lena Lighting S.A. o 1% w odniesieniu do stanu posiadanych akcji Spółki na dzień jej debiutu na giełdzie.
2. Pierwotnie posiadana ilość akcji Spółki 14.551.980 stanowiących 58,50% kapitału zakładowego uprawniających do oddania 14.551.980 głosów co stanowi 58,50% ogólnej liczby głosów;
3. Po zmianie udziału: ilość posiadanych akcji 14.816.076 stanowiących 59,56% stanowiących 59,56% kapitału zakładowego uprawniających do oddania 14.816.076 głosów co stanowi 59,56% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. Nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art.. 69 b ust. 1 Ustawy
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3,7,8 Ustawy wynosi 14.816.076 głosów , co stanowi 59,56% ogólnej liczby głosów (stanowiących 59,56% kapitału zakładowego)."


Otrzymane zawiadomienie znajduje się w ząłaczniku.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie z art 69 ustawy o ofercie.pdfZawiadomienie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-27Joanna Rybak-SchrödterDyrektor Finansowy
2020-02-27Tomasz WencławekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:LENA LIGHTING SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENA LIGHTING
Adres:ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon:061 2860300
Fax:061 2854059
Email:office@lenalighting.pl
www:www.lenalighting.pl
NIP:7861616166
REGON:634635800

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lena Lighting SA
LENA
2020-03-31 SA - R
2020-03-31 uzupełnienie SA-R
2020-03-31 raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
2020-03-31 SA - R
2020-03-24 rekomendacja zarządu w zakresie wypłaty dywidendy
2020-03-12 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-03-02 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-02-27 zakup akcji przez Włodzimierza Lesińskiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy