pixelg
SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSR/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-24
LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEXMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-700Lubliniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich54
(ulica)(numer)
(0-34) 3515 600(0-34) 3515 601
(telefon)(fax)
lentex@lentex.com.plwww.lentex.com.pl
(e-mail)(www)
575-00-07-888150122050
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 108 323 118 631 25 204 28 391

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 12 293 14 932 2 860 3 574

Zysk/strata brutto ze sprzedaży* 26 854 29 261 6 248 7 003

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 7 185 9 916 1 672 2 373

Zysk (strata) brutto* 6 911 9 254 1 608 2 215

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 5 382 7 399 1 252 1 771

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 4 932 307 1 148 73

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 10 314 7 706 2 400 1 844

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 7 950 6 317 1 850 1 512

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 422 7 004 2 425 1 676

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 744 (4 576) 2 965 (1 095)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej** (10 283) (10 779) (2 393) (2 580)

Przepływy pieniężne netto - razem** 12 883 (8 351) 2 998 (1 999)

Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach48 858 35848 858 35848 858 35848 858 358

Zysk na jedną akcję***0,160,130,040,03

Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach48 858 35848 858 35848 858 35848 858 358

Rozwodniony zysk na jedna akcję***0,160,130,040,03


2019-03-312018-12-312019-03-312018-12-31

Aktywa razem 609 423 594 975 141 683 138 366

Zobowiązania 159 900 155 779 37 175 36 228

Zobowiązania długoterminowe 77 148 54 472 17 936 12 668

Zobowiązania krótkoterminowe 82 752 95 929 19 239 22 309

Kapitał własny 449 523 439 196 104 509 102 139

Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 657 4 659

Liczba akcji48 858 35848 858 35848 858 35848 858 358

Wartość księgowa na jedną akcję***9,208,992,142,09

* Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność kontynuowaną. Wielkości dotyczące działalności zaniechanej zostały opisane w nocie 1.27 niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.** Prezentowane dane za okres porównywalny zostały przekształcone w związku ze zmianą prezentacyjną dot. ujęcia limitów w rachunkach bieżących.*** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla danych na dzień 31.03.2019: Tabela kursów nr 063/A/NBP/2019 z dnia 29.03.2019r. 1 EUR = 4,3013- dla danych na dzień 31.12.2018: Tabela kursów nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018r. 1 EUR = 4,3000a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł ( stan na 31.03.2019r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2019r. = 449.523 / 48.858,358= 9,20 złb) wartość księgowa na 1 akcję w EUR =Kapitał własny w tys. EUR (stan na 31.03.2019r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2019r.= 104.509 / 48.858,358= 2,14 EUR2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 3 miesiące 2019 roku (3 miesiące 2018 roku) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 3 miesięcy 2019 roku, tj. 4,2978 (3 miesięcy 2018 roku, tj. 4,1784)3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 3 miesiące zysk na jedną akcję zwykłą= 0,16 zł/akcję : 4,2978 =0,04 EUR/akcję


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Raport GK Lentex Q I 2019.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Lentex za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-24Wojciech HoffmannPrezes Zarządu


2019-05-24Barbara TrendaCzłonek Zarządu


2019-05-24Adrian GrabowskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR