pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-22 - LENTEX SA (LENTEX)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki LENTEX SA (LENTEX) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-22
LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEXMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-700Lubliniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich54
(ulica)(numer)
(0-34) 3515 600(0-34) 3515 601
(telefon)(fax)
lentex@lentex.com.plwww.lentex.com.pl
(e-mail)(www)
575-00-07-888150122050
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 349 561 377 189 81 131 88 677

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 44 817 53 668 10 402 12 617

Zysk/strata brutto ze sprzedaży* 85 927 99 668 19 943 23 432

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 28 689 37 893 6 659 8 909

Zysk (strata) brutto* 28 603 36 631 6 639 8 612

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 22 867 29 795 5 307 7 005

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 4 163 154 966 36

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 27 030 29 949 6 273 7 041

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 21 485 24 455 4 987 5 749

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 460 43 180 11 015 10 152

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 583 (11 446) 1 760 (2 691)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej** (39 510) (46 809) (9 170) (11 005)

Przepływy pieniężne netto - razem** 15 533 (15 075) 3 605 (3 544)

Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach47 820 34248 858 35847 820 34248 858 358

Zysk na jedną akcję***0,450,500,100,12

Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach47 820 34248 858 35847 820 34248 858 358

Rozwodniony zysk na jedna akcję***0,450,500,100,12


30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa razem 607 342 594 975 138 865 138 366

Zobowiązania 172 190 155 779 39 370 36 228

Zobowiązania długoterminowe 74 929 54 472 17 132 12 668

Zobowiązania krótkoterminowe 97 261 95 929 22 238 22 309

Kapitał własny 435 152 439 196 99 495 102 139

Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 580 4 659

Liczba akcji46 415 44048 858 35846 415 44048 858 358

Wartość księgowa na jedną akcję***9,388,992,142,09

* Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność kontynuowaną. Wielkości dotyczące działalności zaniechanej zostały opisane w nocie 1.27 niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.** Prezentowane dane za okres porównywalny zostały przekształcone w związku ze zmianą prezentacyjną dot. ujęcia limitów w rachunkach bieżących.*** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla danych na dzień 30.09.2019: Tabela kursów nr 189/A/NBP/2019 z dnia 30.09.2019r. 1 EUR = 4,3736- dla danych na dzień 31.12.2018: Tabela kursów nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018r. 1 EUR = 4,3000a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł ( stan na 30.09.2019r.) / liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2019r. = 435.152 / 46.415,440= 9,38 złb) wartość księgowa na 1 akcję w EUR =Kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.09.2019r.) / liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2019r.= 99.495 / 46.415,440= 2,14 EUR2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 9 miesiący 2019 roku (9 miesiący 2018 roku) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 9 miesięcy 2019 roku - 4,3086(9 miesięcy 2018 roku - 4,2535).3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN: kurs średni EUR za ostatnie 9 miesiący zysk na jedną akcję zwykłą= 0,45 zł/akcję : 4,3086 =0,10 EUR/akcję


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Raport GK Lentex Q III 2019.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Lentex za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-22Wojciech HoffmannPrezes Zarządu


2019-11-22Barbara TrendaCzłonek Zarządu


2019-11-22Adrian GrabowskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-03-27 podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży akcji Gamrat SA
2020-03-27 SA - RS
2020-03-27 SA - R
2020-03-23 wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-03-23 kupno akcji przez Leszka Sobika
2020-02-27 szacunkowe wyniki za rok 2019
2020-02-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-24 WZ - podjęte uchwały: skup akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy