pixelg
korekta SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

korekta SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługpolskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-07-18
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-633Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Michalczyka 55
(ulica)(numer)
(71) 33 51 101(71) 33 51 100
(telefon)(fax)
www.libet.pl
(e-mail)(www)
525-242-24-24141349437
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 149 24 196 4 450 5 788
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 004 -3 232 3 254 -773
Zysk (strata) brutto 12 107 -4 563 2 813 -1 091
Zysk (strata) netto 13 637 -3 421 3 169 -818
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 554 -4 284 -1 755 -1 025
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 35 634 -260 8 281 -62
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-28 184 3 820 -6 549 914
Przepływy pieniężne netto, razem-104 -724 -24 -173
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,27 -0,07 0,06 -0,02
Aktywa razem 312 943 297 823 72 756 69 261
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 175 084 173 600 40 705 40 372
Zobowiązania długoterminowe 43 511 16 711 10 116 3 886
Zobowiązania krótkoterminowe 131 573 156 889 30 589 36 486
Kapitał własny 137 859 124 222 32 051 28 889
Kapitał zakładowy 500 500 116 116

Pozycje od I do X stanowią wybrane dane finansowe skonsolidowane dotyczące sytuacji finansowej za okres od stycznia do 31 marca 2019 roku (kolumna 1 i 3) oraz za okres od stycznia 2018 do 31 marca 2018 (kolumna 2 i 4). Pozycje od XI do XVI stanowią wybrane skonsolidowane dane finansowe dotyczące sprawozdania sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku (kolumna 1 i 3) oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku (kolumna 2 i 4)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 18z dnia2019-07-18o treści:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że (i) dnia 18 lipca 2019 roku dokonał korekty raportu okresowego za I kwartał 2019 roku, tj. za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 r., opublikowanego przez Spółkę w dniu 30 maja 2019 roku, (ii) działając na podstawie w §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.(Dz.U. z 2018 r. poz. 757) niniejszym raportem przedstawia informację co do przedmiotu i charakteru dokonanej korekty. Przedmiotem wprowadzonej korekty było skorygowanie oczywistej omyłki technicznej polegającej na udostępnieniu w treści śródrocznego skróconego sprawozdania finansowym Libet S.A. objętego ww. skonsolidowanym raportem  kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2019 roku, na stronach od 32 do 36 ww. skonsolidowanego  raportu kwartalnego danych bilansowych wg stanu na dzień 31 marca 2018 roku, zamiast prawidłowo 31 marca 2019 roku; przedmiot korekty, według stanu na przed korektą i po korekcie szczegółowo opisano w załączniku numer 1 do niniejszego raportu.

Spółka wskazuje, iż ww. korekta nie powoduje zmian m.in. w zakresie jednostkowego jak i skonsolidowanego zysku netto za pierwszy kwartał 2019 roku. Skorygowany Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zostanie opublikowany oddzielnym raportem.

PlikOpis
korekta wybrane dane finansowe zawierające bilans kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego.pdfKorekta dane bilansowe w śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu Libet SA
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Korekta SSF GK LIBET 31032019.pdfKorekta Sprawozdanie Finansowe QS I kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-18Thomas LehmannPrezes ZarząduThomas Lehmann
2019-07-18Ireneusz GronostajCzłonek ZarząduIreneusz Gronostaj


Nazwa jednostki:LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LIBET S.A.
Adres:Kazimierza Michalczyka 5 5, 53-633 Wrocław
Telefon:(71) 33 51 101
Fax:(71) 33 51 100
www:www.libet.pl
NIP:525-242-24-24
REGON:141349437

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Libet SA
LIBET
2019-11-29 dokonanie korekty prognozy wyników grupy za 2019
2019-11-29 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-11-22 sprzedaż akcji przez Esaliens TFI SA
2019-11-05 wyniki Q3.2019
2019-09-30 SA-PSr
2019-08-20 wyniki I półrocze 2019
2019-07-18 korekta SA-QSr1
2019-07-18 korekta SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR