pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-26 - LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (LSISOFT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (LSISOFT) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-26
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LSI SOFTWARE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
93-120Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przybyszewskiego176/178
(ulica)(numer)
042 209 37 12042 663 22 99
(telefon)(fax)
info@lsisoftware.plwww.lsisoftware.pl
(e-mail)(www)
7251697775472048449
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane skonsolidowane za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług35 18834 2328 1678 048
Zysk (strata) brutto na sprzedaży7 1319 1381 6552 148
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 7815 5261 1101 299
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 1105 5171 1861 297
Zysk (strata) netto4 7904 7741 1121 122
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego4 7904 7741 1121 122
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)48 92644 44211 18710 335
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)36 04032 8568 2407 641
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)3 2613 261746758
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)36 04032 8568 2407 641
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)4 6622 0351 066473
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)8 2249 5511 8802 221
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 6684 7173871 109
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 455-5 113-802-1 202
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 102169-48840
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 889-227-903-53
Liczba akcj i (w szt.)3 260 7623 260 7623 260 7623 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur)1,471,460,340,34
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)11,0510,082,532,34
dane jednostkowe za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług31 58529 9717 3317 046
Zysk (strata) brutto na sprzedaży6 0087 6321 3941 794
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 6484 6598471 095
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 0874 9481 1811 163
Zysk (strata) netto4 9504 3881 1491 032
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego4 9504 3881 1491 032
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)49 37444 40211 28910 326
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)36 68733 3438 3887 754
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)3 2613 261746758
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)36 68733 3438 3887 754
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)4 5291 9481 036453
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)8 1589 1111 8652 119
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8544 4511981 046
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 322-4 685-539-1 101
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 080178-48342
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 548-56-823-13
Liczba akcj i (w szt.)3 260 7623 260 7623 260 7623 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur)1,521,350,350,32
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)11,2510,232,572,38

Tabela nr 189/A/NBP/2019 z dnia 2019-09-30Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2019 - 30-09-2019Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2018 - 30-09-2018

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu
2019-11-26Michał CzwojdzińskiWiceprezes Zarządu
2019-11-26Grzegorz StrąkCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LSI SOFTWARE S.A.
Adres:Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
Telefon:042 209 37 12
Fax:042 663 22 99
Email:info@lsisoftware.pl
www:www.lsisoftware.pl
NIP:7251697775
REGON:472048449

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
LSI Software SA
LSISOFT
2020-03-25 wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność grupy
2020-03-20 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-03-19 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-03-04 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-03-02 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-02-20 zawarcie istotnej umowy
2020-02-04 wyniki Q4.2019
2020-01-31 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy