pixelg
SA - PSr - 2019-09-03 - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (MEDICALG)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (MEDICALG) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-03
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)
BDO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze / 2018

Przychody ze sprzedaży94 09893 70921 94422 104

Zysk na sprzedaży7 13412 8521 6643 032

Zysk na działalności operacyjnej7 61410 8451 7762 558

Zysk przed opodatkowaniem5 8119 7171 3552 292

Zysk netto5 5288 4561 2891 995

-przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej5 8706 5351 3691 541

-przypadający na udziały niedające kontroli-3421 921-80453

Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy1,631,810,380,43

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 91621 8393 2455 151

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 0721 531-250361

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-52 146-11 461-12 161-2 703

Przepływy pieniężne netto razem-39 30211 909-9 1662 809

Stan na dzień30/06/201931/12/201830/06/201931/12/2018

Aktywa trwałe 249 787227 17058 74652 830

Wartości niematerialne208 163210 45448 95748 943

Aktywa finansowe długoterminowe2002004747

Aktywa obrotowe 43 17388 91210 15420 677

Należności krótkoterminowe22 28622 7815 2415 298

Aktywa finansowe krótkoterminowe05 94201 382

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty20 88760 1894 91213 997

Zobowiązania długoterminowe32 43513 2577 6283 083

Zobowiązania krótkoterminowe33 53572 0637 88716 759

Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej194 485189 86445 74044 154

Kapitał zakładowy3613618584

Udziały niedające kontroli32 50540 8987 6459 511

Liczba akcji (w szt.)3 606 5263 606 5263 606 5263 606 526

Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR)53,9352,6413,0012,24

• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 28 czerwca 2019 roku, wynoszącego 4,2520 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynoszącego 4,3000 EUR/PLN;• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, wynoszącego 4,2880 EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, wynoszącego 4,2395 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport śródroczny GK Medicalgorithmics za I półrocze 2019 roku.pdfRaport za I półrocze 2019 Grupy Medicalgorithmics
GK Medicalgorithmics_raport z przeglądu I półrocze 2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu środrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Medicalgorithmics_ raport z przeglądu I półrocze 2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu środrocznego skroconego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-03Marek DziubińskiPrezes Zarzadu
2019-09-03Maksymilian SztanderaCzłonek Zarządu ds. Finansowych


Nazwa jednostki:MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDICALGORITHMICS S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon:+48 (22) 825 12 49
Email:finanse@medicalgorithmics.com
www:www.medicalgorithmics.com
NIP:5213361457
REGON:140186973

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Medicalgorithmics SA
MEDICALG
2020-07-16 WZ - projekty uchwał
2020-07-16 WZ - zwołanie walnego
2020-07-10 wyniki VI.2020
2020-07-06 rekomendacja zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
2020-06-10 wyniki V.2020
2020-05-26 SA - QSr1
2020-05-18 kupno akcji przez Caravan Capital Management LLC
2020-05-11 wyniki IV.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy