pixelg
SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019kwartał / rok


(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 1 kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MEDICALGORITHMICS S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)02-001
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jerozolimskie
81(ulica)
(numer)+48 (22) 825 12 49
(telefon)

(fax)finanse@medicalgorithmics.com
www.medicalgorithmics.com(e-mail)

(www)5213361457
140186973(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Przychody ze sprzedaży48 69644 49111 33010 648

Zysk na sprzedaży5 6667 3061 3181 749

Zysk na działalności operacyjnej6 2597 0731 4561 693

Zysk przed opodatkowaniem5 3996 2361 2561 492

Zysk netto4 9075 2881 1421 266

-przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej4 4674 1001 039981

-przypadający na udziały niedające kontroli4401 188102284

Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy1,241,140,290,27

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 0714 2252 1101 011

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 800-1 034-1 117-247

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 107-9 693-258-2 320

Przepływy pieniężne netto razem3 164-6 502736-1 556

Stan na dzień31/03/201931/12/201831/03/201931/12/2018

Aktywa trwałe 257 140227 17059 78252 830

Wartości niematerialne214 009210 45449 75448 943

Aktywa finansowe długoterminowe2002004647

Aktywa obrotowe 94 53988 91221 97920 677

Należności krótkoterminowe25 26622 7815 8745 298

Aktywa finansowe krótkoterminowe5 9205 9421 3761 382

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty63 35360 18914 72913 997

Zobowiązania długoterminowe25 81313 2576 0013 083

Zobowiązania krótkoterminowe85 72872 06319 93116 759

Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej197 949189 86446 02144 154

Kapitał zakładowy3613618484

Udziały niedające kontroli42 18940 8989 8089 511

Liczba akcji (w szt.)3 606 5263 606 5263 606 5263 606 526

Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR)54,8952,6412,7612,24

• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 31 marca 2019 roku, wynoszącego 4,3013 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynoszącego 4,3000 EUR/PLN;• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku, wynoszącego 4,2978 EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku, wynoszącego 4,1784 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDG_SRO_IQ2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za I kwartał 2019 rokuPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-28Marek DziubińskiPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDICALGORITHMICS S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon:+48 (22) 825 12 49
Email:finanse@medicalgorithmics.com
www:www.medicalgorithmics.com
NIP:5213361457
REGON:140186973

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR