pixelg
SA-QSr3 - 2019-10-31 - MENNICA POLSKA SA (MENNICA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki MENNICA POLSKA SA (MENNICA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-10-31
MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-854Warszawa,
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
022 656 40 00022 620 52 22
(telefon)(fax)
mennica@mennica.com.plwww.mennica.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-23-255010635937
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży507 079828 123117 690194 692
Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 17 07259 4663 96213 980
Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 9 83863 5612 28314 943
Skonsolidowany zysk netto 1 51944 70735310 511
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej2 85246 16266210 853
Całkowite dochody ogółem1 51944 70735310 511
Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej2 85246 16266210 853
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej35 89480 7388 33118 982
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-32 546-79 087-7 554-18 593
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-51 156-51 217-11 873-12 041
Przepływy pieniężne netto razem-47 808-49 566-11 096-11 653
Aktywa trwałe razem340 668333 46977 89277 551
Aktywa obrotowe razem641 002480 867146 561111 830
Suma aktywów981 670814 336224 453189 381
Zobowiązania długoterminowe razem17 0232 8183 892655
Zobowiązania krótkoterminowe razem403 446200 69992 24646 674
Kapitał własny561 201610 819128 315142 051
Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej507 257555 542115 982129 196
Kapitał zakładowy51 13851 13811 69211 893
Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje własne skupione w celu umorzenia)51 138 09651 138 09651 138 09651 138 096
Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym51 138 09651 138 09651 138 09651 138 096
Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,030,870,010,21
Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR)0,060,900,010,21
Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR)10,9711,942,512,78

Wybrane dane finansowe pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporzadzonego na dzień 30 września 2019 roku. Wybrane dane finansowe za okres porównawczy 2018 roku dla pozycji bilansowych są zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30092019.pdfGKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30.09.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-31Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny


Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mennica Polska SA
MENNICA
2020-08-13 rejestracja w KRS zmian statutu
2020-08-11 SA - PS
2020-08-11 SA - P
2020-08-03 złożenie ofert w przetargach
2020-07-10 kupno akcji własnych
2020-07-09 rozpoczęcie programu skupu akcji własnych
2020-07-09 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-07-09 brak wyboru oferty emitenta

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy