pixelg
WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1 zł/akcja, powołanie RN - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1 zł/akcja, powołanie RN

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr27/2019
Data sporządzenia:2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o podziale zysku za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 15 maja 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Zgromadzenie"). Treść podjętych uchwał stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Na wniosek akcjonariusza Spółki Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Multico ), Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2018 w trakcie obrad Zgromadzenia została uzupełniona, w taki sposób, iż na dzień dywidendy został wyznaczony dzień 22 maja 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 29 maja 2019 roku.

Podczas obrad Zgromadzenia akcjonariusz Emitenta Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Met OFE ) Spółki zgłosił poprawkę do uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2018. Przedmiotowe zmiany uwzględniały ww. uzupełnienie przedmiotowej uchwały oraz podwyższały kwotę dywidendy do wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy została ustalona na poziomie 51 138 096,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych), pozostała kwota zysku netto osiągniętego w roku 2018 w wysokości 15 381 980, 67 (słownie: piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 67/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
Wskazane powyżej poprawki wnioskowane przez MET OFE do uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2018 zostały przyjęte, wynik głosowania oraz ostateczna treść przedmiotowej uchwały znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.
Jednocześnie akcjonariusz Emitenta Multico zgłosił poprawkę do uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2018. Przedmiotowe zmiany uwzględniały ww. uzupełnienie przedmiotowej uchwały oraz podwyższały kwotę dywidendy do wysokości 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy została zaproponowana na poziomie 46 024 286,40 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 40/100), pozostała kwota zysku netto osiągniętego w roku 2018 w wysokości 20 495 790,27 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 27/100) miała zostać przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
W związku z przyjęciem wnioskowanych przez MET OFE poprawek do uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2018, poprawki zgłaszane przez Multico nie zostały poddane pod głosowanie. Projekt zaproponowanej uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Szczegółowe dane dotyczące dywidendy Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości osobnym raportem bieżącym numer 26/2019 z dnia 15 maja 2019 roku.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte na ZWZ 15.05.2019.pdfTreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2019 roku
Projekt uchwały nr 6 zgłoszony przez MULTICO.pdfTreść projektu uchwały nr 6 zgłoszonej przez akcjonariusza Spółki - Multico sp. z o.o. na Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu w dniu 15 maja 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-15Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu
2019-05-15Andrzej StefaniukProkurent


Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR