pixelg
SA - PSr - 2019-09-16 - MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (MERCATOR)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (MERCATOR) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-09-16
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H.Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 664 54 15
(telefon)(fax)
ri@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
BDO Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów257 515177 41460 05541 848
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)-2739 576-642 259
EBITDA*8 65215 7632 0183 718
Zysk brutto-1 7125 777-3991 363
Zysk/ strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej-2 8615 778-6671 363
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach)10 589 10010 589 10010 589 10010 589 100
Zysk/ strata na jedną akcję-0,270,55-0,060,13
Rzeczowe aktywa trwałe183 027163 60943 04537 511
Zapasy83 20681 39219 56918 661
Należności77 37467 52118 19715 481
Aktywa razem365 698333 12786 00676 377
Kapitał własny129 496124 60930 45528 570
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31 750-19 7687 404-4 663
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 029-30 409-2 106-7 173
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-25 61341 248-5 9739 729

(*) wynik na działalności operacyjnej (EBIT) skorygowany o amortyzację

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Grupa Mercator Medical_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_półrocze 2019.pdfSkonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe
Mercator Medical SA_jednostkowe sprawozdanie finansowe_półrocze 2019.pdfJednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe
Raport półroczny Grupa Mercator Medical 2019.pdfSprawozdanie z działalności
Mercator raport z przeglądu SSF czer. 2019-sig-sig.pdfRaport audytora z przeglądu skonsolidowanego SF
Mercator raport z przeglądu jedn.SF czer. 2019-sig-sig.pdfRaport audytora z przeglądu jednostkowego SF
Grupa Mercator Medical_Oświadczenie Zarządu_półrocze 2019.pdfOświadczenia Zarządu Grupy
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-16Wiesław ŻyznowskiPrezes Zarządu
2019-09-16Leszek MichnowskiWiceprezes Zarządu
2019-09-16Monika ŻyznowskaCzłonek Zarządu
2019-09-16Witold KruszewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCATOR MEDICAL S.A.
Adres:H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
Telefon:(12) 665 54 00
Fax:(12) 664 54 15
Email:ri@mercatormedical.eu
www:www.mercatormedical.eu
NIP:677-10-36-424
REGON:350967107

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mercator Medical SA
MERCATOR
2020-08-07 wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2020-08-07 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-07-24 zawarcie znaczącej umowy
2020-07-17 wyniki Q2.2020
2020-07-04 zawarcie i zmiana znaczących umów
2020-07-04 zawarcie znaczących umów
2020-06-19 kupno akcji przez Wiesława Żyznowskiego
2020-06-19 kupno akcji przez Anabaza Ltd

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy