formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-04-01 do 2017-03-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-07-14
MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20162016
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej172 364161 82739 54238 198
Zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej5 8958 7431 3522 064
Zysk brutto na działalności kontynuowanej6 89611 6581 5822 752
Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej2 4819 7115692 292
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-307-1 501-70-354
Zysk/strata netto2 1748 2104991 938
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej6 59125 3521 5126 231
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej na działalności kontynuowanej-19 475-18 702-4 468-4 960
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej na działalności kontynuowanej11 765-3 8002 699-598
Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej-1 1192 850-257673
Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej938-2 271215-536
Przepływy pieniężne netto razem-181579-42137
Aktywa razem268 307236 83063 58355 484
Zobowiązania długoterminowe32 14133 0047 6177 732
Zobowiązania krótkoterminowe116 53778 38527 61718 364
Kapitał własny119 629125 44128 34929 388
Kapitał podstawowy3 9153 915928917
Liczba akcji15 658 53515 658 53515 658 53515 658 535
Zysk/strata na jedną akcję z działalności kontynuowanej0,160,620,040,14
Zysk/strata na jedną akcję z działalności zaniechanej-0,02-0,10-0,01-0,02
Zysk/strata na jedną akcję0,140,520,030,12
Wartość księgowa na jedną akcję7,648,011,811,88


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały na EUR
według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy, tj. odpowiednio po kursie 4,2198 na dzień 31 marca 2017
roku i po kursie 4,2684 na dzień 31 marca 2016 roku.


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w
kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone
zostały na EUR po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP z ostatnich dni miesięcy objętych sprawozdaniem, tj.
odpowiednio po kursie 4,3590 za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31
marca 2017 roku oraz po kursie 4,2365 za okres od 1 kwietnia 2015 roku
do 31 marca 2016 roku.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe Mercor SA 31032017.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mercor SA 31032017.pdf
Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf
List prezesa zarzadu.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-14Krzysztof KrempećPrezes Zarządu
2017-07-14Jakub LipińskiPierwszy Wiceprezes Zarządu
2017-07-14Tomasz KamińskiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-14Dorota WajderGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCOR S.A.
Adres:Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk
Telefon:058 3414245
Fax:058 3413985
Email:inwestorzy@mercor.com.pl
www:www.mercor.com.pl
NIP:5840302214
REGON:008047521

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d