pixelg
SA-Q1 - 2019-08-14 - MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA (MERCOR)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q1 - komunikat spółki MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA (MERCOR) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019kwartał / rok


(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)


dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 1 kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie
data przekazania:MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MERCOR S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)80-408
Gdańsk(kod pocztowy)
(miejscowość)Grzegorza z Sanoka
2(ulica)
(numer)058 3414245
058 3413985(telefon)

(fax)inwestorzy@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl(e-mail)

(www)5840302214
008047521(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-301 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-301 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej87 30582 53520 37819 192

Zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej7 2036 9481 6811 616

Zysk brutto na działalności kontynuowanej6 6116 0901 5431 416

Zysk netto na działalności kontynuowanej5 1955 0651 2131 178

Strata netto z działalności zaniechanej-89-236-21-55

Zysk netto5 1064 8291 1921 123

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej2 447(2 732)572-635

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej na działalności kontynuowanej-3 919(2 301)-914-535

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej na działalności kontynuowanej1 6423 589383835

Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej170(1 444)40-335

Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej39136918

Przepływy pieniężne netto razem561(1 408)131-327

Aktywa razem352 477345 75082 89780 383

Zobowiązania długoterminowe99 48998 10223 39822 808

Zobowiązania krótkoterminowe99 12198 62123 31222 928

Kapitał własny153 867149 02736 18734 647

Kapitał podstawowy3 9153 915921910

Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego149 508144 82935 16233 671

Liczba akcji15 658 53515 658 53515 658 53515 658 535

Zysk netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej0,330,320,080,07

Strata netto na jedną akcję z działalności zaniechanej0-0,0100

Zysk netto na jedną akcję0,330,310,080,07

Wartość księgowa na jedną akcję9,559,252,252,15

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały na EUR według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. odpowiednio po kursie 4,2520 na dzień 30 czerwca 2019 roku i po kursie 4,3013 na dzień 31 marca 2019 roku.
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z ostatnich dni miesięcy objętych sprawozdaniem, tj. odpowiednio po kursie 4,2843 za okres od 1 kwietnia 2019 do 30 czerwca 2019 roku oraz po kursie 4,3005 za okres od 1 kwietnia 2018 do 30 czerwca 2018 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_IQ_2019_2020.pdfŚródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał zakończony 30 czerwca 2019 rokuPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-14
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu


2019-08-14
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu


2019-08-14
Tomasz Kamiński
Członek Zarządu

Nazwa jednostki:MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCOR S.A.
Adres:Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk
Telefon:058 3414245
Fax:058 3413985
Email:inwestorzy@mercor.com.pl
www:www.mercor.com.pl
NIP:5840302214
REGON:008047521

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mercor SA
MERCOR
2020-08-14 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2020-08-13 przyjęcie strategii na lata 2020-2023
2020-08-13 powołanie członków zarządu
2020-08-12 propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-08-10 wyniki VII.2020
2020-07-13 wyniki VI.2020
2020-07-03 SA - RS
2020-07-03 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy