formularz raportu półrocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2017 obejmujące okresod 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-12
MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-105Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piotrkowska60
(ulica)(numer)
42 634 67 3042 634 67 53
(telefon)(fax)
biuro@mexican.plwww.mexpolska.pl
(e-mail)(www)
725-19-67-625100475941
(NIP)(REGON)
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW CZUPRYNIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 9642 998462684
Koszt własny sprzedaży5871 018138232
Zysk (strata) brutto na sprzedaży1 3771 980324452
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4231 170100267
Zysk (strata) brutto7291 603172366
Zysk (strata) netto6361 311150299
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,080,170,170,17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej901 47221336
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej81141419195
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (110) (581) (26) (133)
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ30.06.2017 R.31.12.2016 R.30.06.2017 R. 31.12.2016 R.
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa razem27 05026 4806 4005 986
Zobowiązania razem11 4329 0452 7052 045
Zobowiązania krótkoterminowe8 7493 8272 070865
Kapitał własny15 61817 4353 6953 941
Kapitał podstawowy767767181173
Liczba akcji w sztukach7 665 4367 665 4367 665 4367 665 436
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,042,270,480,51
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
raport biegłego_jednostkowy.pdfRAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO, ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SF MEX POLSKA S.A. W ŁODZI ZA OKRES 01.01.17-30.06.17
SF_JEDNOSTKA.pdfJEDNOSTKOWE SF SPÓŁKI MEX POLSKA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_JEDNOSTKA.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MEX POLSKA S.A.W I PÓŁROCZU 2017 R.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-12PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2017-09-12PAULINA WALCZAKWICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-12PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEX POLSKA S.A.
Adres:Piotrkowska 60, 90-105 Łódź
Telefon:42 634 67 30
Fax:42 634 67 53
Email:biuro@mexican.pl
www:www.mexpolska.pl
NIP:725-19-67-625
REGON:100475941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d