formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2017 obejmujące okresod 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-12
MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-105Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piotrkowska60
(ulica)(numer)
42 634 67 3042 634 67 53
(telefon)(fax)
biuro@mexican.plwww.mexpolska.pl
(e-mail)(www)
725-19-67-625100475941
(NIP)(REGON)
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW CZUPRYNIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 85827 4727 2656 271
Koszt własny sprzedaży26 93923 5706 3435 381
Zysk (strata) brutto na sprzedaży3 9193 902923891
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 6402 229386509
Zysk (strata) brutto1 4402 030339463
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej1 2321 652290377
Zysk (strata) netto1 2071 834284419
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,160,220,040,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 2682 591534592
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (654) (1 026) (154) (234)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (250) (724) (59) (165)
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ30.06.2017 R. 31.12.2016 R. 30.06.2017 R. 31.12.2016 R.
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa razem30 44129 3287 2036 629
Zobowiązania razem16 78814 4053 9723 256
Zobowiązania krótkoterminowe14 4019 4483 4072 136
Kapitał własny13 65314 9233 2303 373
Kapitał podstawowy767767181173
Liczba akcji w sztukach7 665 4367 665 4367 665 4367 665 436
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,781,950,420,44
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
raport biegłego_skonsolidowany.pdfRAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO, SRÓDROCZNEGO SKOSOLIDOWANEGO SF GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A. W ŁODZI
SF_GRUPA.pdfSKOSOLIDOWAANE SF GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_GRUPA.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 R.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-12PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2017-09-12PAULINA WALCZAKWICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-12PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEX POLSKA S.A.
Adres:Piotrkowska 60, 90-105 Łódź
Telefon:42 634 67 30
Fax:42 634 67 53
Email:biuro@mexican.pl
www:www.mexpolska.pl
NIP:725-19-67-625
REGON:100475941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d