pixelg
formularz raportu kwartalnego - 2019-11-28 - MFO SPÓŁKA AKCYJNA (MFO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz raportu kwartalnego - komunikat spółki MFO SPÓŁKA AKCYJNA (MFO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-28
MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
96-500Sochaczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kożuszki Parcel70A
(ulica)(numer)
+48 46 864 09 80+48 46 864 09 89
(telefon)(fax)
MFO@MFO.PLWWW.MFO.PL
(e-mail)(www)
837-16-05-871017195803
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH:01.01.2019-30.09.201901.01.2018-30.09.201801.01.2019-30.09.201901.01.2018-30.09.2018
Przychody z działalności operacyjnej338 252321 33378 50675 546
Zysk (strata) na działalności operacyjnej26 14327 6136 0686 492
Zysk (strata) brutto25 69327 5895 9636 486
Zysk (strata) netto 20 73822 6864 8135 333
Całkowite dochody ogółem20 73822 6864 8135 333
Średnioważona liczba akcji (szt.)6 607 4906 607 4906 607 4906 607 490
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)3,934,220,910,99
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 5586 1654 3071 449
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 460-23 343-2 428-5 488
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 8303 273-1 585769
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ :Stan na 30.09.2019Stan na 31.12.2018Stan na 30.09.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa289 904258 31466 28560 073
Kapitał własny155 754140 56735 61232 690
Zobowiązania długoterminowe37 23537 5338 5148 729
Zobowiązania krótkoterminowe96 91580 21522 15918 655

Wybrane dane Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych zaprezentowane zostały za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 dla danych bieżących oraz za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 dla danych porównawczych. Wybrane dane Sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 30.09.2019 dla danych bieżących oraz na dzień 31.12.2018 dla danych porównawczych.
Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące zasady:
1.Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej  przeliczono według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku  -4,3736 PLN/EUR dla danych bieżących oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku -4,3000 PLN/EUR dla danych porównawczych.
2.Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku – 4,3086 PLN/EUR dla danych bieżących  oraz  dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR dla danych porównawczych.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2019 zgodnie z MSSF.pdfSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2019 zgodnie z MSSF
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28Jakub CzerwińskiCzłonek Zarządu
2019-11-28Adam PiekutowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MFO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MFO S.A.
Adres:Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew
Telefon:+48 46 864 09 80
Fax:+48 46 864 09 89
Email:MFO@MFO.PL
www:WWW.MFO.PL
NIP:837-16-05-871
REGON:017195803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MFO SA
MFO
2020-01-28 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-01-21 terminarz raportów
2019-12-06 kupno akcji przez Santander TFI SA
2019-11-28 formularz raportu kwartalnego
2019-10-16 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-09-20 kupno akcji przez osoby powiązane
2019-09-19 SA-P
2019-08-14 kupno akcji przez członka zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR