SA-Q3 - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA-Q3

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2016
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-11-14
MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
96-500Sochaczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kożuszki Parcel70A
(ulica)(numer)
+48 46 864 09 80+48 46 864 09 89
(telefon)(fax)
mfo@mfo.plwww.mfo.pl
(e-mail)(www)
837-16-05-871017195803
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody z działalności operacyjnej200 253164 39045 83739 531
Zysk (strata) na działalności operacyjnej17 0987 5723 9141 821
Zysk (strata) brutto16 2086 7593 7101 625
Zysk (strata) netto 13 2165 4213 0251 304
Średnioważona liczba akcji * (sztk.)6 100 0006 100 0006 100 0006 100 000
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk) 2,94 1,66 0,670,40
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk) 2,94 1,66 0,670,40
Aktywa151 299123 01635 08829 023
Kapitał własny76 26354 23217 68612 795
Zobowiązania długoterminowe17 74914 8654 1163 507
Zobowiązania krótkoterminowe57 28853 91913 28612 721
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 402-1 3853 754-333
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 470-2 709-1 023-651
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 011-2 513-460-604


Do wyliczenia wybranych
danych finansowych w EUR zastosowano następujące zasady:·        
poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2016 roku    -4,3120
EUR/PLN oraz na dzień 30 września 2015 roku   -4,2386
EUR/PLN;·        
poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2016 roku do  30
września 2016 roku  - 4,3688 EUR/PLN oraz  dla okresu od
1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku  - 4,1585
EUR/PLN.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2016 zgodne z MSSF.pdfKwartalne skrócone sprawozdanie finansowe MFO S.A. za 3Q2016
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-14Jakub CzerwińskiCzłonek Zarządu
2016-11-14Renata ZdzieszyńskaProkurent


Nazwa jednostki:MFO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MFO S.A.
Adres:Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew
Telefon:+48 46 864 09 80
Fax:+48 46 864 09 89
Email:mfo@mfo.pl
www:www.mfo.pl
NIP:837-16-05-871
REGON:017195803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d